Logbog - ændringer til godkendelsesmaterialet

Nedenstående logbog afspejler de ændringer, der er foretaget i godkendelsesmaterialet siden den første offentliggørelse af materialet den 16. maj 2019.

DATO

BILAG

ÆNDRING

7. november 2019

Bilag 2 afsnit 2.2 om personlig pleje

Under punkt om personlig hygiejne er følgende ændret:

”Brusebad kan gives 1 gang ugentligt, på hverdage”.

7. november 2019

Bilag 2 afsnit 2.2 om praktisk hjælp

Under punkt om skift af sengetøj er følgende ændret:

”Skift af sengetøj hver 3. uge”.

7. november 2019

Bilag 7 (kvalitetsstandard)

Følgende er ændret:

  • Frekvens for rengøring og tøjvask er ændret til hver 3. uge
  • Rengøring omfatter i udgangspunktet hverdagsrengøring af boligens daglige opholdsrum svarende til en ældrebolig (67 m2).
  • Hele husstanden forventes at deltage i de praktiske opgaver. Ved bevilling af praktisk hjælp vurderer visitator derfor, om husstandens øvrige medlemmer kan udføre opgaverne. Ved vurderingen tages der hensyn til de enkelte medlemmers formåen, helbred og livssituation.
  • Under punktet ”Hvem leverer hjælpen” er den Gribskov Kommunes hjemmepleje tilføjet.

7. november 2019

Bilag 8 (kvalitetsstandard)

Følgende er ændret:

  • Frekvens for brusebad er ændret til 1 gang ugentlig på hverdage.
  • Under punktet ”Hvem leverer hjælpen” er den Gribskov Kommunes hjemmepleje tilføjet.

7. november 2019

Bilag 5 afsnit 5.1 om pakkepriser og afregningsprincipper

I prisskemaet om hjemmepleje er følgende ændret:

Tid pr. uge og pris pr. døgn er ændret for pakkerne 1-4 samt pakkerne rengøring og tøjvask.

25. juni 2019

Bilag 2 afsnit 2.2 om leverancemodel

Under punkt 3 om døgnet er følgende ændret: ”Den kommunale hovedleverandør leverer hjælp og sygepleje om natten i tidsrummet kl. 23-7”.

25. juni 2019

Bilag 5 afsnit 5.1 om pakkepriser og afregningsprincipper

Følgende formulering er tilføjet:

”Priserne genberegnes mindst én gang årligt og justeres fremadrettet på baggrund af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger”.

25. juni 2019

Bilag 2 i indledningen

Følgende tekst er tilføjet:

”I Gribskov Kommune opfyldes det frie leverandørvalg på hjemmeplejeområdet ved hjælp af en godkendelsesmodel uden udbud med en kommunal leverandør”.

25. juni 2019

Kontraktudkast

Udkast til kontrakt er lagt på hjemmesiden.

25. juni 2019

Bilag 7 og 8 (kvalitetsstandarder)

Frist for skift af leverandør er tilrettet, så det er enslydende med godkendelsesmaterialet. Dvs. at skift kan finde sted inden for en måned.

13. juni 2019

Bilag 5

Bilaget er generelt præciseret, og der er indskrevet eksempler.

13. juni 2019

 

Bilag 2 afsnit 2.2 om valg og skift af leverandør

I afsnittet er følgende formulering indsat:

”Såfremt borger i perioden inden leveringsopstarten den 1. december 2019 ønsker at udskifte en allerede valgt ny leverandør, sker skiftet først med virkning fra den 15. februar 2020”.

Frist for skift af leverandør er dertil forlænget, således at skift vil finde sted inden for en måned fra den dag, hvor borgeren anmoder om det. Et skift vil kunne foregå hurtigere, hvis alle parter ønsker det.

13. juni 2019

Bilag 2 afsnit 2.2 om hjælpens omfang

Ydelserne under Personlig pleje er præciseret. Der indsat et kort afsnit om Rehabilitering. Endelig er ydelserne under Praktisk hjælp uddybet, så de harmonerer med benævnelserne i KMD Nexus.

13. juni 2019

Bilag 9A

Bilaget 9A ”Håndbog Styrk Hverdagen” er tilføjet til godkendelsesmaterialet. Bilaget uddyber krav til rehabiliteringen.

13. juni 2019

Bilag 2 afsnit 2.2 om leverancemodel.

Under punkt 3 om ”døgnet” er natleveringen fjernet, således at leverandørerne alene skal levere dag og aften. Den kommunale hjemmesygepleje leverer hjælp og sygepleje om natten i tidsrummet kl. 23-7.

13. juni 2019

Bilag 2 afsnit 2.2 om praktisk hjælp.

Afsnit om ”afløsning i hjemmet” er indsat.

13. juni 2019

Bilag 4 afsnit 4.1 om leverancesikkerhed.

Tidsrum for telefonisk tilgængelighed er ændret, således at leverandørerne skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen i tidsrummet kl. 7-23, alle ugens dage.

Dertil er afsnit om assistance nat er slettet.

13. juni 2019

Bilag 4 afsnit 4.1 om leverancesikkerhed.

Følgende afsnit om nødkald tilføjet:

 

”Hjemmesygeplejen varetager betjeningen af nødkald i Gribskov Kommune. Der vil dog være tilfælde, hvor borgere, der er visiteret til hjemmepleje, anvender nødkald for at få udført den visiterede hjælp – typisk toiletbesøg. I disse tilfælde forventes leverandører af hjemmepleje at levere hjælpen på vegne af hjemmesygeplejen, enten akut eller som del af et allerede planlagt besøg”.

13. juni 2019

Bilag 4 afsnit 4.5 om partnerskab om socialt ansvar.

Afsnittet er præciseret.

13. juni 2019

Bilag 4 afsnit 4.8 om tidlig opsporing.

Afsnittet er præciseret.