COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om Coronavirus.

Opdateret 14. september 2021 

Hurtigtest ved Helsinge Bibliotek lukker senest 9. oktober. Det skyldes at testkapaciteten skal nedjusteres. Vi orienterer, når vi kender sidste åbningsdag.

Om vaccination

Test for corona

Til virksomheder

Der er fra 7. september 2021 kommet nye retningslinjer for håndtering af smitte med COVID-19  i dagtilbud og skoler.

De nye retningslinjer betyder, at det fremover kun er den smittede, der skal i isolation. Børn i skoler og dagtilbud samt børn, der går til fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet kan de testes hurtigst muligt, og derefter test på 4. og 6. dagen efter deres sidste nære kontakt til den smittede person. Når det drejer sig om børn fra 3 til 8 år, opfordres forældrene til selv at få barnet testet. Børn over 9 år kan testes på skolen efter forudgående samtykke. Hvis barnet ikke bliver testet, opfordres til at barnet bliver hjemme i 7 dage. Børn under 3 år behøver ikke at blive testet.

De nye retningslinjer skal begrænse smittespredning i grundskoler og i dagtilbud mv. og samtidigt give børnene mulighed for stadig at komme i skole og i dagtilbud.

Børn på 12 år og derover, som går i grundskole, og som er færdigvaccineret samt børn, der er tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, behøver ikke at tage testen hurtigst muligt, men testes efter de generelle retningslinjer for nære kontakter på 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede.

Børn som er i skole, når de får at vide, de er nær kontakt, og som ikke har mulighed for test på skolen, kan vente med test til efter endt skoledag. Det samme gælder for børn i dagtilbud, fritidstilbud, fritidsaktiviteter mv., som kan vente med test til efter endt aktivitet. Det anbefales, at der for alle er ekstra opmærksomhed på de smitteforebyggende råd, mens børnene afventer foretagelse af test samt svar på test.

Børn, som bliver testet i det eksisterende testsystem uden for skolerne anbefales først at møde op igen i skole og i dagtilbud efter negativt svar på den første test. Herefter testes børnene med PCR-test på hhv. 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede person. Da de nære kontakter får foretaget en test hurtigst muligt med henblik på at finde og afgrænse evt. smittekæder, kan de komme i dagtilbud og skole i den periode, hvor de får taget anden og tredje test såfremt, den første test var negativ, og såfremt de ikke har symptomer på COVID-19

 Børn i dagtilbud og skoler., som bliver nære kontakter, og hvor anbefalingerne som beskrevet ovenfor (en test hurtigst muligt samt på dag 4. og dag 6.) ikke følges og hermed ikke får de anbefalede tre test, og som hverken er færdigvaccineret eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder, opfordres til at blive hjemme i isolation i 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn under 3 år
Børn under 3 år (vuggestue- og dagplejebørn), som bliver nære kontakter til et smittet barn eller medarbejder med COVID-19 sendes ikke hjem fra dagtilbud med mindre, de får eller har symptomer på COVID-19 eller er testet positive. Børn under 3 år behøver heller ikke som udgangspunkt at blive testet som nære kontakter. Hvis børn under 3 år har eller får symptomer på COVID-19 holdes de hjemme og kan anbefales test.

Samtykke
Forældre skal give samtykke til undersøgelse af børn under 15 år. Test af børn på f.eks. en skole kræver derfor forudgående information og samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden til børn under 15 år. Test af 15-18 årige kræver forudgående information af indehaveren af forældremyndigheden, men der kræves ikke forældresamtykke for de 15-18 årige. 

 Der er ikke længere krav om coronapas hos restauranter, cafeer, kulturinstitutioner i nattelivet eller andre steder.

Fritagelse for coronatest og krav om coronapas

Som følge af, at COVID-19 pr. 10. september 2020 skiftede status fra en ”samfundskritisk sygdom” til en ”almen kritisk sygdom” frafalder alle lovkrav om coronapas.

Dette betyder, at Borgerservice fra fredag den 10. september ikke længere kan eller skal udstede de undtagelser for COVID-19-test, som kan anvendes på lige fod med coronapas, for de borgere, som er undtaget for test. Ordningen for udstedelse i Borgerservice trådt i kraft 25. juni og var hjemlet i de bekendtgørelser, der nu ophører.

I denne pjece kan du læse de vigtigste ting, du skal gøre, når du får at vide, at du er nær kontakt til én person, der er smittet med ny coronavirus.

Hvad skal du gøre som nær kontakt 

Status på smitte med ny Coronavirus/Covid-19 i Gribskov Kommune

Lokale smittetilfælde 2021

På denne side kan du se de smittetilfælde, som registreres på skole- og dagtilbudsområdet og som betyder at hele klasser og stuer sendes hjem. 

Dagtilbudsområdet:

Normal drift

Skoleområdet:

Normal drift

 

 

 

Om smitte|stop

 Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

Appen smitte|stop giver dig besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes
Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.

Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop

Appen er sikker og beskytter din data

Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne
Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.

Hent smitte|stop nu

Du finder smitte|stop-appen dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.
www.smittestop.dk

 

Selvtræning for pensionister

 Der bliver igen mulighed for selvtræning. Læs mere her

Træning og aktivitet

Træning gennemføres fortsat

 

 

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Besøg på plejecentre i kølvandet på Covid-19

De besøgsrestriktioner, der har været gældende for kommunens plejecentre er ophævet.

Besøgende på såvel indendørs som udendørs arealer skal fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved besøg:

 • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler PCR- test inden besøg på plejecentre
 • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget
 • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg

 Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med dages mellemrum

 Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

 Pårørende og medarbejdere opfordres til at bruge appen SmitteIStop

  

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.

Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes: 

Ann-Sophie

7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N.

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst/p>

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender

Teamleder Trine Brøndmark

Tlf. 72497066, eller på mail: tbroe@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Corona-hotline for etniske minoritetsborgere

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp har åbnet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål

Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk

Hotlinen tilgås via hjemmesiden www.coronadenmark.dk, hvorfra man også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer. Telefonnummeret til hotlinen er +45 41 45 30 56

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

Er du ældre eller kronisk syg?

Til dig der er ældre eller kronisk syg: Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Read about coronavirus in English

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information om COVID-19 på uim.dk

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside coronadenmark.dk

Corona-vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af sundhedsstyrelsen.

Læs information og vejledninger fra kommunen om coronavirus

Corona-vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge

Læs mere om vaccination