COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om Coronavirus.

Opdateret 2. august 2021 

 

Regeringen har indført ”automatiske nedlukninger", hvis smittetallene i kommunen overstiger et bestemt niveau. Læs mere nedenfor.

 Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling.

Genåbning

Om vaccination

Test for corona

Til virksomheder

En gradvis og fleksibel genåbning af Danmark er i gang, men det kræver, at der er kontrol med smitten. Regeringen har derfor indført en ny model kaldet ”automatiske nedlukninger”. Det betyder, at kommuner eller enkelte sogne/områder i en kommune hurtigt og effektivt bliver lukket ned, hvis smittetallene overstiger et bestemt niveau. 

Ved nedlukning enten i et sogn eller for hele kommunen, meddeler Byrådet påbud om lukning af dagtilbud, grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelses-institutioner samt lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter og lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter. Dette omfatter både kommunale, statslige, private og selvejende tilbud.

 Ved nedlukning af hele kommunen tager myndighederne initiativ til følgende yderligere tiltag, i den udstrækning disse er genåbnet på det pågældende tidspunkt:

Lukning af videregående uddannelser og ikke-videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet i kommunen

 • Lukning af liberale serviceerhverv i kommunen
 • Lukning af serveringssteder i kommunen
 • Lukning af storcentre og indkøbscentre i kommunen
 • Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen
 • Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen
 • Lukning af stormagasiner, arkader og basarer i kommunen.

Kort over sogne og smittetal

Status på smitte med ny Coronavirus/Covid-19 i Gribskov Kommune

Lokale smittetilfælde 2021

På denne side kan du se de smittetilfælde, som registreres på kommunens borgerrettede arbejdspladser og institutioner. 

Dagtilbudsområdet:

Normal drift

Skoleområdet:

Normal drift

Plejeområdet

 Normal drift

 

 

Coronapas er et værktøj, der gør det nemmere at hjælpe og passe på hinanden. Med coronapas på mobilen får du en nem og enkel adgang til genåbningen, som du altid har lige ved hånden.

Se appen her

 

Om smitte|stop

 Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

Appen smitte|stop giver dig besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes
Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.

Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop

Appen er sikker og beskytter din data

Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne
Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.

Hent smitte|stop nu

Du finder smitte|stop-appen dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.
www.smittestop.dk

 

Selvtræning for pensionister

Er du pensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, har du før covid-19-pandemien haft mulighed for at benytte træningsfaciliteter på nogle af kommunens plejecentre. Dette er ikke muligt aktuelt pga. begrænsninger på plejecentrene samt behovet for coronapas ved indendørs aktiviteter. Kommunen arbejder på at finde en model, der tager højde for de nye vilkår med covid-19 og som kan fungere for både beboere på centrene og for selvtrænerne. Ordningen tages op politisk i starten af august måned.

Jer der har være tilmeldt, da ordningen lukkede ned sidste år, får besked i jeres e-boks, når vi ved mere. Det bliver i august 2021. Indtil da vil vi anbefale, at der trænes på anden vis, gerne i det fri

 

Træning og aktivitet fortsætter

Træning gennemføres fortsat

Vi gør alt hvad vi kan for at overholde myndighedernes anbefalinger i forhold til at hindre smittespredning. Blandt andet foregår holdaktiviteter på mindre hold, så der er den fornødne afstand mellem deltagerne, og alle vil ved ankomst blive adspurgt om eventuelle symptomer på smitte inden indgang.

Alle trænings-redskaberne bliver rengjort grundigt hver gang, de har været brugt. Kontaktpunkter bliver rengjort flere gange dagligt.

Når du kommer til træning, så husk at overholde myndighedernes retningslinjer for håndhygiejne og afstand. Du skal bære mundbind ved ankomst, men ikke under selve træningen.

 

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Besøg på plejecentre under COVID-19

De besøgsrestriktioner, der har været gældende for kommunens plejecentre er ophævet.

Besøgende på såvel indendørs som udendørs arealer skal fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved besøg:

 • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
 • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Ved samme lejlighed kan vi udlevere mundbind. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget.
 • Hvis der er i tvivl om hvordan besøget kan foregå opfordrer vi til at du aftaler med plejecenteret hvordan dette bedst kan foregå.
 • Vi opfordrer til, at besøg fortsat i stor stil foregår udendørs hvis muligt – her er smitterisikoen mindre for alle. Alternativt henstiller vi til, at besøget foregår i borgers bolig og ikke på indendørs fællesarealer.
 • Der holdes 2 meters afstand mellem beboer og besøgende under besøget ud fra et

forsigtighedsprincip.

 • Der holdes 2 meters afstand til personalet
 • Alle pårørende skal bære mundbind på fællesarealer og opfordres også til at bruge mundbind, hvis afstandskrav ikke kan overholdes i boligen. Mundbind kan udleveres af plejecenteret
 • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg
 • Benyt kun toilettet i boligen og gør rent efter dig
 • Undgå at røre ved flere ting end nødvendigt i boligen og plejecenteret.

Du har altid mulighed for at lade dig teste før besøg på plejecentret.

 Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med ca. en uges mellemrum.

 Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

 Pårørende og medarbejdere opfordres til at bruge appen SmitteIStop 

  

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.

Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes: 

Ann-Sophie

7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N.

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst/p>

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender

Teamleder Trine Brøndmark

Tlf. 72497066, eller på mail: tbroe@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Corona-hotline for etniske minoritetsborgere

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp har åbnet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål

Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk

Hotlinen tilgås via hjemmesiden www.coronadenmark.dk, hvorfra man også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer. Telefonnummeret til hotlinen er +45 41 45 30 56

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

Er du ældre eller kronisk syg?

Til dig der er ældre eller kronisk syg: Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Read about coronavirus in English

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information om COVID-19 på uim.dk

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside coronadenmark.dk

Corona-vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af sundhedsstyrelsen.

Læs information og vejledninger fra kommunen om coronavirus

Corona vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge

Læs mere om vaccination