Sociale tilbud til voksne

Gribskov Kommune tilbyder hjælp og støtte til borgere med særlige behov.

Den hjælp og støtte som du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Langt de fleste af Gribskov Kommunes tilbud til voksne med særlige behov kræver visitation.

Du kan få råd, vejledning og ansøge om visitation til fx:

Beskæftigelse og uddannelse

Har du en nedsat funktionsevne, kan du her læse mere om dine muligheder for beskæftigelse eller uddannelse under særlige vilkår.

Her kan du se mulighederne for beskæftigelse og uddannelse til unge med særlige behov samt finde links til information om mulighederne for fleksjob og job med løntilskud.

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er et tilbud til dig, som, på grund af en funktionsevnenedsættelse, ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse.

Målgruppe:

Unge i alderen 16 til 25 år, der af forskellige årsager ikke er parate til eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det kan eksempelvis være unge med:

 • Indlæringsvanskeligheder
 • Lettere psykiatriske problemstillinger
 • Ordblindhed
 • Opmærksomhedsforstyrrelser
 • Andre specifikke problemstillinger.

Fleksjob og job med løntilskud

Her kan du finde henvisninger til sider om job med løntilskud og læse om andre jobs med særlig vilkår i Gribskov Kommune.

Hvis du har en psykisk lidelse eller et handicap, der gør, at du ikke kan arbejde på helt ordinære vilkår, kan job med løntilskud eller job under særlige vilkår måske være noget for dig.

Læs om fleksjob

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Opsøgende indsats

Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til særligt udsatte borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig.

Indhold:

Indsatsen har fokus på at informere om relevante sociale tilbud og muligheder for behandling.

Henvendelse:

Henvendelse kan ske til Social Indsats Voksne 
E-mail: socialeindsatser@gribskov.dk
Tlf. 72 49 77 46

Lovgrundlag: Lov om Social Service (Serviceloven) § 99

Socialpædagogisk støtte

Gribskov kommune tilbyder særlig støtte til borgere med behov for dette.

Den støtte du tilbydes, vil altid tage afsæt i dine individuelle behov for hjælp, din funktionsevne og dine muligheder for at forbedre denne.

Hvem kan tilbydes støtte:

Personer med betydelige funktionsnedsættelser fx:

 • sindslidelser
 • fysisk handicap
 • særlige sociale problemer.

Hvad gives der støtte til:

Der ydes støtte til eksempelvis:

 • Personlig hygiejne
 • Praktiske opgaver
 • Ledsagelse
 • Samvær med andre

Kontakt Kommunen for mere information

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte (PDF)

Lovgrundlag: Lov om Social Service, kapitel 16, § 85

Andre muligheder for støtte

Hvis du har en funktionsnedsættelse kan du måske have behov for BPA, undervisning eller økonomisk støtte til merudgifter.

Specialundervisning for voksne

Specialundervisning for voksne er tilbud til borgere, der har en funktionsnedsættelse og derfor har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning.

Undervisningen skal give mulighed for at indlære nye strategier og metoder, der skal kompensere for funktionsnedsættelsen.

Gribskov Kommune samarbejder primært med Kommunikationscentret i Hillerød, som tilbyder undervisning til borgere med vanskeligheder som følge af erhvervet hjerneskade, synshandicap, hørehandicap, stemmehandicap eller stammehandicap.

Læs om specialundervisning for voksne på borger.dk

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Med en BPA-ordning har du mulighed for selv at ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Kvalitetsstandard BPA §96 (PDF)

Kvalitetsstandard BPA §95 (PDF)

Merudgifter (§ 100)

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som konsekvens af dine funktionsnedsættelse. Du kan ansøge elektronisk via borger.dk

Læs om merudgifter og ansøg på borger.dk

Kontakt Gribskov Kommune for mere information

Kontakt

Center for Sociale Indsatser

Telefon: 72496000

Skriv til os via digital post