COVID-19 / Coronavirus

På denne side kan du finde information og vejledninger fra Gribskov Kommune om Coronavirus.

Opdateret  9. april 2021 

Gribskov Kommunes incidens tal er den 9. april 2021 på  36.7 svarende til 15 smittede over de seneste 7 dage.

Gribskov Kommune følger udviklingen af Coronavirus og myndighedernes anbefaling.

Genåbning

Om vaccination

Test for corona

Til virksomheder

Status på smitte med ny Coronavirus/Covid-19 i Gribskov Kommune

Lokale smittetilfælde 2021

På denne side kan du se de smittetilfælde, som registreres på kommunens borgerrettede arbejdspladser og institutioner. 

 

Opdateret 9. april 2021:

Dagtilbudsområdet:

 

Normal drift

Skoleområdet:

Normal drift igen

 Plejeområdet

Normal drift

 

 

Nye retningslinjer for nære kontakter


Den ny virusvarianter vurderes til at være mere smitsom end de allerede kendte virusvarianter. Derfor skærper Sundhedsstyrelsen nu retningslinjer for nære kontakter
 
 
Hvornår er man nær kontakt?

Man er nær kontakt, hvis man har været inden for 2 meter i mere end 15 mi-nutter (fx i samtale med personen) med en, der har fået påvist COVID-19. Nære kontakter er altid:

 • Alle, der bor sammen med en, der har fået påvist COVID-19
 • Alle, der har haft direkte fysisk kontakt (fx kram) eller direkte kontakt til smittefarlige sekreter (fx hoste eller nys) med en, der har fået på-vist COVID-19

Hvor lang tid skal man selvisolere sig som nær kontakt?

Når man identificeres som nær kontakt, skal selvisolation ske hurtigst muligt og fastholdes indtil 2. negative testsvar.

Særligt i forhold til nære kontakter til personer smittet med virusvarianter

Kravet om 14 dages selvisolation er ophævet. Når man er nær kontakt, skal man gå i selvisolation med det samme, så man undgår at smitte andre. Derudover skal man testes to gange, hhv. 4 og 6 dage efter, at man sidst har været i kontakt med en person, der er smittet med ny coronavirus. Først efter andet negative testsvar, kan man ophæve sin selvisolation igen. Det gælder for alle nære kontakter – også nære kontakter til personer, der er testet positiv for en mere smitsom virusvariant, som for eksempel B.1.1.

 

Generelle smitteforebyggende anbefalinger

Sundhedsstyrelsen opfordrer desuden til skærpet og øget opmærksomhed på at efterleve de almindelige smitteforebyggende anbefalinger om isolation, hygiejne og reduktion af kontakt med andre.

 

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32320511 for at få rådgivning omkring nære kontakter, selvisolation samt testtidspunkter.

Om smitte|stop

 Smitte|stop er en app, som hjælper os alle sammen med at stoppe spredningen af COVID-19 i Danmark.

Det er frivilligt at hente appen. Jo flere, der bruger den, desto flere smittekæder kan vi bremse.Appen giver dig mulighed for at give besked om smitterisiko til personer, som du har været tæt på, men som du ikke kender, fx i offentlig transport eller på restauranter.

Appen smitte|stop giver dig besked, hvis du har været tæt på en person, der testes positiv for ny coronavirus. Du får besked om myndighedernes anbefalinger, så smittekæden kan stoppes
Mulighed for at sende besked til andre, du har været tæt på, hvis du bliver testet positiv for ny coronavirus. Du giver besked til andre uden, at de kan se, hvem du er, hvor eller hvornår de har været tæt på dig.

Det er frivilligt at hente og bruge smitte|stop

Appen er sikker og beskytter din data

Data om, hvem du har været i nærheden af, gemmes kun på din telefon, og ingen myndigheder har adgang til oplysningerne
Appen er et digitalt supplement til myndighedernes andre tiltag, som skal hjælpe os med at passe godt på hinanden, mens samfundet genåbner.

Hent smitte|stop nu

Du finder smitte|stop-appen dér, hvor du normalt henter dine mobilapps.
www.smittestop.dk

 

Træning og aktivitet fortsætter

Træning gennemføres fortsat

Vi gør alt hvad vi kan for at overholde myndighedernes anbefalinger i forhold til at hindre smittespredning. Blandt andet foregår holdaktiviteter på mindre hold, så der er den fornødne afstand mellem deltagerne, og alle vil ved ankomst blive adspurgt om eventuelle symptomer på smitte inden indgang.

Alle trænings-redskaberne bliver rengjort grundigt hver gang, de har været brugt. Kontaktpunkter bliver rengjort flere gange dagligt.

Når du kommer til træning, så husk at overholde myndighedernes retningslinjer for håndhygiejne og afstand. Du skal bære mundbind ved ankomst, men ikke under selve træningen.

Selvtræningsordningen:

Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021.

Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt.

Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

Isolationsbolig

Er du testet positiv for Corona-virus (COVID-19) og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem, så kan kommunen hjælpe med et ophold i en såkaldt isolationsfacilitet - en bolig uden for hjemmet.

Målgruppen er voksne, selvhjulpne borgere, der er konstateret smittet med COVID-19, og som bor med:

 • mange personer på et lille areal uden optimal rumadskillelse
 • én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, f.eks. på grund af kognitiv funktionsnedsættelse, eller
 • én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Du kan kontakte Gribskov Kommune på telefon 7249 6085, hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med COVID-19 kan kun visiteres til ophold på isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

Praktisk og vigtig information: Du skal dokumentere at du er i målgruppen for ordningen og vi skal derudover have dine kontaktoplysninger. Vi samarbejder om at løfte opgaven med andre kommuner og du skal derfor ved visitation til en isolationsbolig acceptere at dine oplysninger deles med en anden kommune. Når vi har fået de nødvendige oplysninger og dokumentation får du som udgangspunkt en afgørelse mundtlig. Du kan bede om at få afgørelsen skriftlig, men der er ikke klagemulighed på afgørelsen om visitation til en isolationsbolig.

Hold dig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Hold dig opdateret på coronasmitte.dk

Besøgsrestriktioner på sociale tilbud

Sundhedsmyndighederne har gjort det muligt at lempe de indførte besøgsrestriktioner på de sociale botilbud

Smittetrykket er højt i øjeblikket. Derfor kan det på nogle tilbud være nødvendigt med skærpede restriktioner. Vi henviser til det enkelte sociale tilbud for yderligere oplysninger om de konkrete besøgsrestriktioner.

Som udgangspunkt kan hver beboer vælge 3 faste pårørende, som må komme på besøg i beboeren lejlighed. Der må dog kun være 2 på besøg af gangen. Der skal fortsat holdes afstand og bæres mundbind i borgers egen bolig. Det er fortsat muligt de fleste steder at benytte indendørs besøgsrum, hvor der også må komme 2 af de 3 faste pårørende af gangen.

Hvis der er tvivl om, hvem der er nærmeste pårørende, er det centerleder, der sammen med borgeren beslutter, hvem der kan være den nærmeste pårørende.

Ledelsen skal have oplysning om hvem der er nærmeste pårørende.

Ved kritisk sygdom vil der være mulighed for at dispensere for de gældende restriktioner. Og dette sker gennem aftale med lederen.

Besøgsrestriktionerne gælder foreløbigt frem til den 15.01.2020

Besøg på plejecentre under COVID-19

 

Besøgsrestriktioner ophæves:

De besøgsrestriktioner, der har været gældende for kommunens plejecentre siden december blev ophævet den 22. februar.

Besøgende på såvel indendørs som udendørs arealer skal fortsat følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Ved besøg:

 • Du skal have været rask uden tegn på feber, øget træthed, hovedpine, hoste, almen utilpashed, muskelsmerter mv i mindst 48 timer
 • Bekræft dit besøg til personalet, op til eller når du ankommer, så vi ved, hvem der kommer på besøg. Ved samme lejlighed kan vi udlevere mundbind. Dette kan forebygge smitte og lette sporingsarbejdet ved et eventuelt udbrud og forbereder borgeren og personalet på besøget.
 • Hvis der er i tvivl om hvordan besøget kan foregå opfordrer vi til at du aftaler med plejecenteret hvordan dette bedst kan foregå.
 • Vi opfordrer til, at besøg fortsat i stor stil foregår udendørs hvis muligt – her er smitterisikoen mindre for alle. Alternativt henstiller vi til, at besøget foregår i borgers bolig og ikke på indendørs fællesarealer.
 • Der holdes 2 meters afstand mellem beboer og besøgende under besøget ud fra et

forsigtighedsprincip.

 • Der holdes 2 meters afstand til personalet
 • Alle pårørende skal bære mundbind på fællesarealer og opfordres også til at bruge mundbind, hvis afstandskrav ikke kan overholdes i boligen. Mundbind kan udleveres af plejecenteret
 • Der udføres håndhygiejne før, under og efter besøg
 • Benyt kun toilettet i boligen og gør rent efter dig
 • Undgå at røre ved flere ting end nødvendigt i boligen og plejecenteret.

Du har altid mulighed for at lade dig teste før besøg på plejecentret.

 Ved evt. smitteudbrud på plejecenteret forventes det, at pårørende, som har været inde på plejecenteret i forbindelse med udbruddet, lader sig teste ligesom medarbejderne. Der kan være tale om flere tests med ca. en uges mellemrum.

 Ved smitteudbrud kan hele eller dele af plejecenteret få besøgsrestriktioner.

 Pårørende og medarbejdere opfordres til at bruge appen SmitteIStop 

 

 

 

 

 

Kommunale plejecentre: Læs mere på PlejeGribskovs hjemmeside

For selvtrænere, der plejer at benytte plejecentrenes faciliteter:

Udvalget for Ældre, social og sundhed har på Udvalgsmøde den 8. september besluttet at forlænge lukkeperioden for adgang til plejecentrenes træningsfaciliteter for selvtrænerne.

Dette betyder, at centrene ikke kan benyttes mere i 2020 og ind i foråret 2021. Udvalget vil i foråret 2021 tage stilling til Covid-19- situationen og vurdere, om der er mulighed for selvtræning igen på plejecentrene.

Det indbetalte kontingent vil blive tilbagebetalt. Alle borgere, der har betalt for selvtræningen i begyndelsen af året vil få information i e-boks om forlængelsen af lukningen.

Kommunen opfordrer borgerne til at søge andre muligheder for træning, eksempelvis:

Fra den 6. april  må også 5.-8. klasserne kan vende tilbage med 50 procent fysisk fremmøde. Det vil sige hver anden uge. 

De ældste elever kunne fra mandag den 22. marts 2021, komme i skole 50 % af tiden.

Eleverne må modtage fysisk undervisning på skolen i halvdelen af skoletiden. I den anden halvdel skal de modtage fjernundervisning hjemmefra. Halvdelen af tiden er som udgangspunkt hver anden uge på skolen og hver anden uge hjemmefra.

 

Gribskov Kommune opfordrer eleverne til at blive testet før de møder op, så alle der møder op har en negativ coronatest der er højst 72 timer gammel. Se hvor man kan blive testet her

Læs her hvad du skal gøre, hvis du som elev tester positiv med en hurtigtest eller PCR-test. 

 

0.-4. klasserne kommer tilbage til skole fra mandag den 8. februar

Myndighederne har besluttet, at lade eleverne fra 0. til og med 4. klasse komme tilbage til undervisning på skolen fra den 8. februar.

Alle som kommer for at aflevere, hente eller skal til møde på skolen eller daginstitutionerne, skal fra mandag den 8. februar bære mundbind.

 

Forældrebetaling under COVID-19

Gribskov Kommune følger Børne- og Undervisningsministeriets og KL’s retningslinjer. På Byrådsmødet den 2.3.2021 er nedenstående besluttet.

Gribskov Kommune tilbyder ikke tilbagebetaling til forældre, der selv vælger at holde deres børn hjemme fx som følge af opfordringen i de nationale retningslinjer. Begrundelsen er, at der i de nationale retningslinjer alene er tale om en opfordring til at holde børn hjemme.

Hvis kommunen pga. COVID-19 bliver nødt til at lukke et dagtilbud eller dele af et dagtilbud og ikke kan tilbyde pasning af børnene, tilbagebetaler kommunen forældrebetalingen for de dage, der ligger ud over fem sammenhængende hverdage.

 

Tilsvarende regler gælder i forhold til frokostmåltidsordning.  Hvis en institution er lukket i forbindelse med COVID-19 i mere end fem sammenhængende hverdage, eller der ikke tilbydes mad i mere end fem sammenhængende hverdage, tilbagebetales forældrebetalingen for frokostmåltidsordningen, for de dage, der ligger ud over fem sammenhængende hverdage.

 

Reviderede retningslinjer for dagtilbud gældende fra 8. januar

Der er kommet reviderede retningslinjer for dagtilbud. I retningslinjerne understreges det at dagtilbud fortsat holdes åbne. Forældre der er hjemsendt og som ikke har mulighed for at varetage arbejde hjemmefra, opfordres dog til at holde deres børn hjemme i det omfang det er muligt. Der kan være tale om forældre i mange forskellige situationer, men der kunne eksempelvis være tale om grupper af frisører, tjenere, kokke og ansatte i butikker, der er lukkede. Derudover understreges det at organiseringen af aktiviteter skal tilrettelægges, så børnene er inddelt i mindre, faste grupper hvor det er muligt.

Ved hente-bringe situationer, samtaler med forældre og lign, skal afstandskravet på 2 meter så vidt muligt overholdes. Det anbefales kraftigt at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs og forældre opfordres til at bære mundbind eller visir ved aflevering/afhentning indendørs.

Rejser til udlandet

I forbindelse med rejser til udlandet henstiller Gribskov Kommune til, at Udenrigsministeriets rejsevejledning følges.

Se rejsevejledningen her

Dagpenge ved hjemsendelse af børn

Forældre kan nu søge om dagpenge, hvis de skal passe deres børn under 14 år, der er sendt hjem efter at have været nær kontakt til eller flere personer, der er smittet med COVID-19, eller hvis barnet selv er smittet. Det gælder for børn, der er hjemsendt eller testet positiv i perioden fra den 29. september 2020 til og med den 31. december 2020. Læs mere på borger.dk

Særligt fokus på børn i udsatte positioner

Langt de fleste børn og unge og deres familier håndterer de vilkår, der er under Coronaepidemien uden større problemer. Men for nogle giver nedlukningen og den ændrede hverdag særlige udfordringer. Gribskov Kommunes ledere og medarbejdere har i denne tid derfor ekstra fokus på trivslen blandt dem, som er i mere udsatte positioner.

Hvis du har brug for vejledning og rådgivning i forbindelse med dit barns trivsel, kan du altid kontakte lederen på dit barns skole eller dagtilbud. De vil enten vejlede dig eller henvise dig til andre ressourcepersoner efter behov.

Legeaftaler og lignende

Vi opfordrer til, at man følger anbefalingerne om børns samvær med andre børn. Se mere på sst.dk

Er du syg, ældre eller særligt sårbar over for Corona, så er der flere, der kan hjælpe.

Aktiv Gribskov har samlet en liste over lokale foreninger og organisationer, der tilbyder hjælp til indkøb og samtaler/tryghedsopkald under Coronakrisen.

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så kan du finde hjælp her: Aktiv Gribskov - Hjælpenetværk

Vask hænder sang (varer 1 minut)

Vejledning til ledere af private dagtilbud, privatskoler, efterskoler og kost-og friskoler

Gribskov Kommunes sundhedspleje står til rådighed for rådgivning og sparring i forbindelse med lokale udbrud at Corona/Covid-19 virus. Det gælder også i weekenderne. Muligheden for vejledning gælder alle offentlige og private tilbud indenfor børne-og undervisningsministeriets område. Tilbuddet omfatter ikke privatpersoner.

Kontakt i hverdagene

I hverdagene er det områdets normale sundhedsplejerske, som kontaktes: 

Ann-Sophie

7249 7153

Distrikt: Dronning Mølle, Esrum/Esbønderup

Helle

7249 7075

Distrikt: Ramløse, Helsinge N.

Inge

7249 7067

Distrikt: Annisse

Linette

7249 7076

Distrikt: Vejby og Tisvilde

Lisbeth

7249 7070

Distrikt: Græsted og Alme

Lise

7249 7203

Distrikt: Gilleleje Vest

Maria

7249 7073

Distrikt: Helsinge og Kagerup

Marianne

7249 7068

Distrikt: Helsinge Ø

Rikke

7249 7071

Distrikt: Gilleleje Øst/p>

Trine

7249 7063

Distrikt: Blistrup, Smidstrup, Søborg og Munkerup

Kontakt i weekender

Teamleder Trine Brøndmark

Tlf. 72497066, eller på mail: tbroe@gribskov.dk

Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via Digital Post på borger.dk.

Tandplejen er fortsat åben og følger til enhver tid Sundhedsstyrelsens nyeste retningslinjer i forhold til Covid-19.

Sundhedsplejen tilbyder vanlig sundhedspleje til småbørn i alderen 0-1 år, men under skærpede hygiejnemæssige regler.

Sundhedsplejen kan kontaktes telefonisk på tlf. 7249 7066 

Læs mere om sundhedsplejen

Gode råd til gravide (PDF)

Corona-hotline for etniske minoritetsborgere

Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp har åbnet en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere kan få korrekt og pålidelig information om COVID-19 på modersmål

Det vil være muligt at få råd og vejledning på følgende 12 sprog: Arabisk, somalisk, tigrinya, tyrkisk, urdu, bosnisk/serbokroatisk, engelsk, fransk, kumanji, farsi, polsk og rumænsk

Hotlinen tilgås via hjemmesiden www.coronadenmark.dk, hvorfra man også kan stille spørgsmål via en chatfunktion på de 12 sprog. Chatfunktionen vil besvare spørgsmål inden for hotlinens åbningstid og ellers indenfor 24 timer. Telefonnummeret til hotlinen er +45 41 45 30 56

Læs mere om Rusmiddelcenter Gribskov

Gribskov Kommune gennemfører fortsat behandling for misbrug. Behandlingstilbud og muligheder er tilpasset sundhedsstyrelsens retningslinjer og der kan være tilbud, som ikke gennemføres i øjeblikket eller gennemføres på en anden måde. Er du i behandling eller ønsker at høre mere om misbrugsbehandling, kontakt:

Rusmiddelcenter Gribskov - Behandling og Rådgivning, Parkvænget 20D, 1. sal, 3200 Helsinge. tlf. 72 49 60 90, e-mail: misbrugsbehandling@gribskov.dk

 

Bibliotekerne kan efter planen genåbne den 21. april med coronapas.

Indtil da kan der bestilles bog-poser

Læs mere på bibliotekets hjemmeside

Svømmehallen er lukket på grund af skærpede restriktioner.

Indsamling af dagrenovation fortsætter som sædvanligt. 

Genbrugsstationerne er åbne

Gribskovs to genbrugsstationer er åbne med almindelige åbningstider. Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det er forsvarligt at holde genbrugsstationerne åbne med følgende vilkår:

 • Du skal medbringe handsker
 • Du skal vide, hvor du skal aflevere dine ting på pladsen
 • Du skal holde afstand, så der kun er en person ved en container ad gangen
 • Du skal medbringe egen skovl.
 • Du skal blive i din bil, til det er din tur.

Læs vilkår og se trafikregulering ved genbrugsstationerne

Ingen kompost

På grund af situationen med coronavirus er det ikke muligt at afhente kompost på genbrugsstationerne.

Regeringen har indført nye restriktioner, som gælder fra 9. december 2020. borgere skal kun møde op efter aftale. Kontakt jobcenteret på 7249 6000

Regeringen har indført nye restriktioner, som gælder fra 9. december 2020. Det betyder, at borgerservice har lukket for personlige henvendelser, foreløbig frem til og med 17. januar 2021. Det er derfor ikke muligt at bestille tid i borgerservice. Du kan ringe til Callcenteret i telefontiden, 7249 6000.

Vi skal passe ekstra på de svageste og ældste i vores samfund i en tid, hvor en del danskere kan være smittet med coronavirus.

 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Begræns fysisk kontakt
 • Vær opmærksom på rengøring
 • Ældre og kronisk syge - hold afstand og bed andre tage hensyn
 • Undgå forsamlinger, også privat.
 • Hvis du vil hjælpe, med f.eks. indkøb, så stil varerne uden for døren.
 • Skift besøg ud med telefon, videochats eller sociale medier.

Er du ældre eller kronisk syg?

Til dig der er ældre eller kronisk syg: Undgå større forsamlinger. Hold afstand - bed andre tage hensyn. Undgå fysisk kontakt - husk det er ok at sige nej til sociale sammenkomster. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - og overvej handsker når du går ud.

Information på andre sprog/Information in foreign languages

Read about coronavirus in English

Udlændinge- og integrationsministeren er gået sammen med Boligministeren om en oplysningsindsats målrettet udlændinge, der ikke kan forstå myndighedernes retningslinjer om coronavirus/COVID-19. De centrale anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet er derfor oversat til en lang række sprog. Du kan klikke dig ind på de forskellige sprog via dette link: Information om COVID-19 på uim.dk

DRC Dansk Flygtningehjælp har iværksat en oplysningskampagne, støttet af Novo Nordisk Fonden, som skal sikre, at flygtninge og indvandrere får korrekt og nødvendig information om Covid-19. De har bl.a. oprettet en telefonisk hotline, der kan rådgive og besvare spørgsmål om Covid-19 på 25 sprog. Herudover har de oprettet en hjemmeside med myndighedernes vigtigste anbefalinger og centrale meddelelser oversat til udvalgte sprog, samt en chatfunktion, som målgruppen kan skrive til og få svar på spørgsmål - på deres eget sprog. Se siden her: Dansk Flygtningehjælps Coronaside coronadenmark.dk

Corona-vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge. Rækkefølgen er fastlagt af sundhedsstyrelsen.

Læs information og vejledninger fra kommunen om coronavirus

Corona vaccine

Region Hovedstaden er i gang med at udrulle vaccine mod COVID-19 til borgere i prioriteret rækkefølge

Læs mere om vaccination