Værd at vide om personlige kropsbårne hjælpemidler

Her kan du finde detaljer om Gribskov Kommunes tilbud om personlige kropsbårne hjælpemidler. Detaljerne skal ses som en tilføjelse og uddybning til kvalitetsstandarden.

Hvad skal du overveje, før du søger

Hjælpemidlet skal i væsentlig grad kunne lette følgerne af din funktionsnedsættelse og være nødvendige for, at du kan fungere i din hverdag. Dit behov og din funktionsnedsættelse skal være varig.
Du skal derfor kontakte en læge, før du søger om et hjælpemiddel. Din læge kan fortælle dig, om dit behov kan ses som midlertidigt, permanent/varigt eller længerevarende over flere år.
Er dit behov for et hjælpemiddel midlertidigt, skal du søge hjælpemidlet på sygehuset, hvor du bliver behandlet.

Sådan søger du

Du søger om personlige kropsbårne hjælpemidler ved at åbne www.borger.dk. Her skal du logge ind med MitID/NemID.
Du skal herefter udfylde et ansøgningsskema med de informationer, der er relevante for, at vi kan behandle din sag.
Hvis vi har brug for flere informationer end dem, du har oplyst i skemaet, vil du blive kontaktet af en sagsbehandler.
Hvis du har problemer med den digitale ansøgning, kan du kontakte Gribskov Kommune på telefon 72496000.

 

Information og svar på de mest stillede spørgsmål om hjælpemidler

 

Sagsbehandleren vil modtage din ansøgning og vurdere, om I skal tale sammen i telefonen eller om vi kan behandle din ansøgning med de oplysninger, vi allerede har.
Det er muligt, at vi skal bruge yderligere oplysninger fra dig, dine pårørende, hjemmeplejen, sygehuset eller din læge. Vi indhenter ikke oplysninger fra andre uden at kontakte dig for at få dit samtykke.
I forbindelse med din udskrivelse fra sygehuset vil vi sammen med dig og sygehuset afklare, hvad der skal iværksættes og søges om, inden du udskrives.
Du vil modtage vejledning i reglerne og dine muligheder for frit valg af kropsbårne hjælpemidler af din sagsbehandler.

Du kan læse på din bevilling, om du skal søge igen. Nogle bevillinger gælder indtil vi giver besked, mens andre er for en periode.
Vi har skrevet på din bevilling, hvad du kan få hjælp til og en dato for, hvornår din bevilling udløber, hvis det er aktuelt.
•  er der ingen slutdato, kan du løbende bruge din bevilling uden at søge igen. Du kan få betalt det antal hjælpemidler, du er bevilliget per år.
•  er der en slutdato, skal du i god tid inden slutdatoen ansøge igen.
Du kan få betalt det antal hjælpemidler, du er bevilliget per år.
Du skal altid give os besked og søge igen, hvis dine behov ændrer sig.

Vi vurderer, om dit behov er varigt og om hjælpemidlet vil kunne hjælpe og støtte dig væsentligt i din hverdag.
Vores vurdering sker på baggrund af dine og andre sundhedsfaglige personers oplysninger. Det kan for eksempel være din læge.
Du vil altid modtage en skriftlig bevilling på hjælpemidlet eller et afslag med vores begrundelse og en klagevejledning.

Læs mere om de forskellige muligheder for personlige kropsbårne hjælpemidler længere nede på siden.

Der er forskellige regler for de enkelte kropsbårne personlige hjælpemidler. Du kan finde detaljerede oplysninger på denne side under hvert hjælpemiddel.
 Vi behandler din ansøgning og bevilliger altid det bedst egnede og det billigste hjælpemiddel til dig.

•  Du skal selv kontakte leverandøren. Oplysningerne står på din bevilling.
•  Du har ret til selv at vælge både dit bevillige hjælpemiddel og din leverandør. Reglerne om Frit valg, som du skal være opmærksom på, findes på denne side.
•  Hvis du allerede har et bevilget hjælpemiddel, som du ansøger om at få udskiftet, undersøger vi altid først, om der er mulighed for at reparere eller tilrette det, du har.
•  Bruger du ikke din bevilling inden for de første tre måneder, bortfalder din bevilling og du skal søge igen.
•  Hvis dit hjælpemiddel bliver beskadiget eller er bortkommet ved tyveri eller brand, skal du kontakte os. Vi vil, i samarbejde med dig, håndtere sagen videre frem.

Vi har indgået aftaler med leverandører på flere områder, men du har ret til frit at vælge dit hjælpemiddel og den leverandør, du ønsker at benytte.
Det kan være, at du ønsker dit hjælpemiddel, skal kunne noget mere, være ud over standarddesign eller måske være af en særlig høj kvalitet.
Du kan derfor selv købe de hjælpemidler, du har fået bevilliget, men det er vigtigt, at du er opmærksom på:

•  hjælpemidlet skal altid opfylde de samme krav, som vi har beskrevet som tillæg til din bevilling
•  du kan få en ekstraudgift, på den forskel der er i prisen, på det vi kan levere, og det du selv køber
•  det hjælpemiddel du køber, må ikke være helt det samme, som det vi kan udlevere til dig.
•  det er dit ansvar, at hjælpemidlet lever op til de krav, der står i din bevilling. Du kan få vejledning af din sagsbehandler
•  du kan miste dit tilskud, hvis det du har købt, ikke lever op til bevillingens krav
•  ved fejl og mangler er det dit ansvar at gøre krav på din reklamationsret, jf. Købeloven, da det er dig, der har handlet
•  din valgte leverandør skal fremsende sit tilbud til Gribskov Kommune, Center for Social og sundhed på sikker mail: socialogsundhed@gribskov.dk

Her kan du læse mere detaljeret om det enkelte personlige hjælpemiddel:

• Bandager
• Brystproteser
• Diabeteshjælpemidler
• Indlæg til sko
• Individuelt tilpasset ortopædisk fodtøj
• Hår som for eksempel paryk eller herretoupé
• Inkontinenshjælpemidler som for eksempel bleer eller katetre
• Kompressionsstrømper
• Proteser som for eksempel arm- eller benprotese og øjenprotese
• Skinner som for eksempel dropfodsskinner
• Stomi hjælpemidler
• Synshjælpemidler
• Støttekorset
• Tilretning af almindeligt fodtøj

Du kan i nogle tilfælde få bevilliget støtte til reparation af dit kropsbårne hjælpemiddel. Du skal altid ansøge om en reparation, inden du bestiller
den.

Hvem kan få bandager:
Du kan få hjælp til bandager, når din speciallægelæge kan dokumentere, at du
ikke har flere muligheder for behandling og at din funktionsnedsættelse er varig.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de billigste og bedste egnede
bandager til dig.
Bandager kan for eksempel være varige hjælpemidler til støtte og aflastning af
hænder, arm, skulder, lår, knæ og fod.
Første gang du får en bevilling, kan du få én bandage. Når den er tilpasset og fungerer for dig, kan du søge om endnu en skiftebandage.
Du kan herefter udskifte hver 12. måned.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliger ikke bandage til forebyggende behandling af kontrakturer i hænder og
fødder.

Hvad koster det:
Bandagen er gratis for dig. Du skal selv finde og vælge en leverandør. Vi har ingen
indkøbsaftaler.

Hvem kan få brystproteser:
Vi giver hjælp til brystproteser efter bortoperation af det ene eller begge dine
bryster.


Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de bedste og billigste egnede
hjælpemidler til dig. Det er en individuel vurdering, om det er en
helprotese, delprotese eller selvklæbende protese, du har behov for.
Første gang du får en bevilling, får du to proteser så du har mulighed for at skifte.
Proteserne har ikke ens holdbarhed, og det er derfor forskelligt, hvornår en
protese skal udskiftes. Det vil fremgå af din bevilling, hvor ofte du skal udskifte, og
hvor mange proteser du kan få om året.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliger ikke indopererede brystproteser. Den opgave løses på hospitalet, og du skal kontakte din egen læge for at blive henvist.
Vi giver ikke hjælp til særlige protese brystholdere og badedragter. Vi vurderer, at det et almindeligt forbrugsgode, som man almindeligvis selv køber.

Hvad koster det:
Brystprotesen er gratis for dig, hvis du bruger den leverandør, vi har indgået
aftale med.

Hvem kan få diabeteshjælpemidler:
Du kan få hjælp til diabeteshjælpemidler, når din læge har dokumenteret, at du
ikke har flere muligheder for behandling, og at din funktionsnedsættelse er varig.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de billigste og bedst egnede
diabeteshjælpemidler til dig.

Hvis du har

Tabletbehandlet diabetes:
• Kan du få 150 stk. teststrimler og fingerlancetter årligt. Du skal selv betale hvis du køber derover

Injektionsbehandlet diabetes:
• Kan du få dine udgifter til injektions- og testmateriale dækket med 100 % og dine udgifter til et blodsukkerapparat dækket med 50 %

Både tablet- og injektionsbehandlet diabetes:
• Kan du få bevilliget tilskud som ved injektionsbehandlet diabetes.

Digitalt vævsmålesystem:
• Kan du i særlige tilfælde få et vævsmålesystem til måling af blodsukker dækket af kommunen. Det kan for eksempel være, hvis du har særlige hygiejniske udfordringer ved at måle blodsukker på dit arbejde
• Kan sygehuset eller Steno selv udlevere målesystemet, hvis det er nødvendigt for din behandling
• Vævsmålesystem til børn under 19 år udleveres altid fra sygehuset.


Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi giver ikke tilskud til diabeteshjælpemidler, når de bruges som led i en behandling. Behandlingsredskaber er sygehusets ansvar.

Hvad koster det?
Der er delvis egenbetaling på injektions- og testmateriale.

Hvem kan få indlæg:
Du kan få hjælp til fodindlæg, hvis du har varige og svære deformiteter
af fødderne. Din speciallægelæge skal dokumentere, at du ikke har flere muligheder for behandling og at din funktionsnedsættelse er varig.
Du kan få hjælp til indlæg, hvis du har så svære deformiteter af fødderne, at du ellers ville være henvist til at bruge ortopædisk fodtøj.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de billigste og bedst egnede
indlæg til dig. Du kan få fodindlæg til almindelige dagligdags sko.
Hvis du er over 18 år:
• kan du få hjælp til to par fodindlæg om året
Hvis du er under 18 år:
• kan du som udgangspunkt få to par fodindlæg om året. Dit udskiftningsbehov vurderes løbende, da man typisk har et individuelt udskiftningsbehov i voksealderen.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Du kan ikke få hjælp til fodindlæg til festsko, sportssko, hjemmesko og lignende.
Vi bevilliger ikke hjælp til indlæg ved almindelig platfod for voksne.
Børn med blød platfod kan ikke få indlæg, da deres lidelse ikke er varig.

Hvad koster det:
Fodindlægget er gratis for dig, hvis du benytter den leverandør, vi har indgået
aftale med.

Hvem kan få ortopædisk fodtøj:
Du kan få hjælp til ortopædisk fodtøj, hvis du har varige og svære deformiteter
af fødderne. Din speciallægelæge skal dokumentere, at du ikke har flere muligheder for behandling, og at din funktionsnedsættelse er varig.
Din læge skal undersøge, om du lider af en af lidelserne nedenfor, da det har
afgørende betydning for, om du kan få ortopædisk fodtøj.
• Leddegigt med svært forfodsfald og tå-deformiteter
• Sårdannelser med risiko for sår i fodsålen med føleforstyrrelser som følge af sukkersyge
• Kroniske nervelidelser eller ved svær kompromittering af blodomløbet
• Svært forfodsfald ved samtidigt dårligt blodomløb
• Stiv fodrod - medfødte sammenvoksninger
• Svære fejlstillinger efter brud på fodrodsknogler
• Kroniske ledbetændelser eller leddegigt
• Erhvervet platfod som følge af degeneration
• Aflastning af varigt smertende ar i fodsålen
• Andre foddeformiteter af tilsvarende sværhedsgrad efter særlig begrundelse.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger det billigste og bedst egnede
fodtøj til dig. Du kan få hjælp til fodtøj til brug i hverdagen.

• Når du er sikker på, at dine nye sko eller støvler passer og eventuelt er tilrettet, kan du søge om at få ét par til at skifte med
• Du kan ansøge om et tredje par fodtøj 18 måneder efter din første bevilling, og herefter kan du ansøge hver 18. måned
• Hvis du har særlige forhold, der gør at en udskiftning er nødvendigt hyppigere, skal dine oplysninger med i vores vurdering
• Hvis du er under 18 år, vil du have et individuelt udskiftningsbehov, da børn og unges fødder vokser forskelligt. Vi bevilliger som udgangspunkt to par fodtøj om året
• Du kan få økonomisk støtte til forsåling og reparation eller forbedring af det fodtøj, du tidligere har fået bevilget
Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliger ikke hjælp til festsko, sportssko, hjemmesko og lignende.
Arbejdssko skal søges i vores Jobcenter.

Hvad koster det:
Du skal selv betale en andel af prisen på dine sko.

Statens takster fastsætter hvert år en egenbetaling på ortopædisk fodtøj.
Der er forskellige priser for børn og voksne.

Hvem kan få tilretning af almindeligt fodtøj:
Du kan få hjælp til tilretning, hvis du har varige og svære deformiteter
af fødderne. Din speciallægelæge skal dokumentere, at du ikke har flere muligheder for behandling, og at din funktionsnedsættelse er varig.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de billigste og bedst egnede
tilretninger til dig. Du kan få tilretninger og tilpasninger til almindelig hverdags-
fodtøj.

Du kan få tilretning/forhøjelse af dit eget fodtøj, når:

• Du har en forskel på dine benlængder på over 2 cm. Din læge skal dokumentere din forskel i benlængder
• Du har en størrelsesforskel på minimum 2 skonumre
Det skal på forhånd være afklaret, at du ikke har mulighed for at indkøbe fodtøj i forskellige størrelser til henholdsvis højre- og venstre fod

Hvis du er over 18 år:
• Kan du første gang få hjælp til to par fodtøj. Herefter kan du få ét par hver 12 måned

Hvis du er under 18 år:
• Kan du første gang få hjælp til to par fodtøj. Dit udskiftningsbehov vurderes løbende da børn typisk har et individuelt udskiftningsbehov i voksealderen. Du kan maksimalt få hjælp til tre par om året

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliger ikke hjælp til festsko, sportssko, hjemmesko mv

Du skal selv betale en andel af prisen på dine sko. Staten regulerer beløbet
hvert år.
Her kan du læse mere om statens takster på hjælpemidler

Hvem kan tilbydes paryk/toupé:
Du kan få hjælp, hvis dit hårtab skyldes sygdom. Din speciallæge skal
dokumentere, at du ikke har flere muligheder for behandling, og dit hårtab er
væsentligt og varigt.

Hvad kan du få hjælp til:
Du kan få det hjælpemiddel til hårtab, der i tilstrækkelig grad kan afhjælpe din
manglende hårvækst, og lette dig væsentligt i din hverdag. Vi behandler din
ansøgning individuelt og konkret.
Der findes flere muligheder for hjælpemiddel til væsentligt hårtab, hvor
toupe og paryk af kunstigt hår er den billigste, og limet ægte hår er det dyreste.
Hvad der er bedst egnet og billigste hjælpemiddel vurderes på baggrund
af individuelle og konkret forhold som for eksempel hudlidelser, skiftebehov og
erhverv.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliger ikke hjælpemidlet, hvis dit behov skyldes almindeligt hårtab hos mænd, uden bagvedliggende sygdom.
Hvis du har et midlertidigt hårtab som følge af din behandling, for eksempel med kemoterapi, skal du kontakte sygehuset.

Hvad koster det:
En paryk, toupe og på limet hår, er gratis for dig, hvis du bruger den leverandør, vi
har indgået aftale med.

Hvem kan få hjælp til inkontinens Hjælpemidler:
Du kan få hjælp til hjælpemidler til din urin- og/eller afførringsinkontinens. Din
læge skal dokumentere, at du ikke har flere muligheder for behandling, og at din
funktionsnedsættelse er varig.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger det billigste og bedst egnede
inkontinenthjælpemiddel til dig. Inkontinenshjælpemidler kan for eksempel være
urinkatetre og bleer.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Du kan ikke få hjælp til almindelige nødvendige personlige plejemidler eller
madrasovertræk.
Du kan ikke få tilskud til bortskaffelse af inkontinenshjælpemidler, da det hører
under udgifter til din almindelige husholdig.

Hvad koster det:
Inkontinenshjælpemidler er gratis for dig, hvis du benytter den leverandør, vi har
indgået aftale med.

Hvem kan få kompressionsstrømper
Du kan få hjælp til kompresionsstrømper til arme og ben, hvis du har varige og
svære kredsløbslidelser. Din læge skal dokumentere, at du ikke har flere
muligheder for behandling, og at din funktionsnedsættelse er varig.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de billigste og bedst egnede
kompressionshjælpemidler til dig.
Din læge skal sende en henvisning til os med lægefaglige oplysninger om, hvilken type strømper, der passer til dig.
• Du kan få to par strømper hvert år

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Du kan ikke få hjælp til støttestrømper eller strømper, som eksempelvis
anvendes ved lettere ben problemer, irritationer, uro i benene eller til at forebygge
venelidelser. Forebyggende flystrømper er ikke et hjælpemiddel, du kan søge
om.

Hvad koster det:
Kompressionsstrømperne er gratis for dig, hvis du benytter den leverandør, vi har
indgået aftale med.

Hvem kan få en protese:
Vi giver hjælp til en protese, hvis du har behov for en kompensation for din
manglende legemsdel.

Hvad kan du få hjælp til?
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger det billigste og bedst egnede
protese til dig. En protese er typisk til kompensation for øjne, arme, ben, hænder,
fødder, tæer eller fingre.
• Du kan få hjælp til en protese til hver manglende legemsdel
• Du kan få hjælp til badeproteser eller sportsproteser hvis du har et væsentligt og særligt behov for eksempel i forbindelse med udøvelse af sport eller udfordringer i badesituationer
• Når du ansøger om en genbevilling af en ny protese, undersøger vi altid først om der er en mulighed for at reparere, tilrette eller delvist genbruge den gamle. Vores vurdering vil altid ske i samarbejde med bandagisterne

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliger som udgangspunkt ikke støtte til kosmetiske proteser.

Hvad koster det:
Protesen er gratis for dig, hvis du bruger den leverandør, vi har indgået aftale
med.

Hvem kan få skinner:
Du kan få hjælp til skinner, når din læge har dokumenteret, at du ikke har flere
muligheder for behandling, og at din funktionsnedsættelse er varig.
En skinne er typisk en dropfodsskinne.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger den billigste og bedst egnede
skinne til dig.
Har du behov for en særlig skinne, kan du få vejledning om dine muligheder ved at
kontakte os.

Det gælder for dropfodsskinne som er den typiske ansøgte skinne:
•  Første gang du får en bevilling kan du få hjælp til én skinne.
•  Af hensyn til eventuelle tilretninger, bevilges du én skinne til reservefodtøj, når den første skinne er modtaget og passer dig tilfredsstillende
•  Ved førstegangsbevilling af en fastmonteret dropfodsskinne bevilges der 1 skinne
•  Overflytning af fastmonteret dropfodsskinne fra et fodtøj til et andet, kan tidligst bevilges hver 18. måned, eller hvis du har et fagligt dokumenteret behov fra din læge
•  Du kan få hjælp til reparation af din skinne. Du skal altid søge og få det bevilliget, inden du bestiller reparationen.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Forebyggende skinner og skinner som anvendes som let støtte.

Hvad koster det:
Skinnen er gratis for dig, hvis du benytter den leverandør, vi har indgået aftale med.

Hvem kan få hjælpemidler til stomi:
Du kan få stomihjælpemidler, når din læge har dokumenteret, at du
ikke har flere muligheder for behandling, og at din stomi er varig.
Vi vurderer, at en stomi er varig, når din stomi er færdigbehandlet og 1 år gammel. Er din stomi midlertidig (under et år) skal du kontakte det hospital som behandler dig.
Du kan få hjælpemidler, hvis du har en kolostomi, ileostomi eller urostomi.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger det billigste og bedst egnede
stomi hjælpemiddel til dig.
Du kan få hjælp til alle basale remedier til pasning af din stomi. Det kan være plader, poser og særlige nødvendige plejemidler.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Vi bevilliges ikke støtte til almindelige tilgængelige plejeprodukter, poser,
duftfjerner o. lign.
Du kan ikke få tilskud til bortskaffelse af affald, da det hører under den almindelige
husholdning.

Hvad koster det:
Dine stomi hjælpemidler er gratis for dig, hvis du bruger den leverandør
vi har indgået aftale med.

Hvem kan få støttekorset:
Du kan få hjælp til korset, når din læge har dokumenteret, at du ikke
har flere muligheder for behandling, og at din nedsættelse af funktionen er
varig.
Du kan få støtte til et korset, hvis det har en korrigerende, aflastende eller
støttende funktion.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning og bevilliger det billigste og bedst egnede støttekorset
til dig.
• Du kan få to støttekorsetter første gang du søger, så du kan skifte mellem dem
• Herefter skal du søge igen efter behov
Når du søger om en udskiftning af dit korset, undersøger vi altid først, om der er en mulighed for reparation eller tilretning af det, du allerede har.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Du kan ikke få støtte til et midlertidigt korset. Hvis dit støttekorset anvendes som
led i en behandling eller på en anden måde er til en midlertidig korrektion, skal du
kontakte det sted, hvor du bliver behandlet.

Hvad koster det:
Dit støttekorset er gratis, hvis du bruger den leverandør, vi har indgået aftale med.

Hvem kan tilbydes synshjælpemidler:
Du kan få synshjælpemidler, når din læge har dokumenteret, at du ikke
har flere muligheder for behandling, og at din nedsættelse af synet er varigt.
Du kan få synshjælpemidler, hvis du har en varig øjenlidelse eller synshandicap
med et restsyn på 30%.

Hvordan søger du:
Inden du sender din ansøgning til os, skal du kontakte din egen optiker. Du
skal henvises til Kommunikationscentret eller Kennedy Instituttet.
Når du har været til vurdering og undersøgelse, modtager vi din ansøgning direkte
fra Kommunikationscentret eller Kennedy Instituttet.

Hvad kan du få hjælp til:
Vi behandler din ansøgning individuelt og bevilliger de billigste og bedst egnede
synshjælpemidler til dig.

Hvad kan du ikke få hjælp til:
Hjælpemidler og briller der kompenserer for almindelig synsnedsættelse og som
kan købes i almindelig handel.

Hvad koster det:
Dit synshjælpemidler er gratis for dig, hvis du bruger den leverandør, vi har
indgået aftale med.
Prisen på de hjælpemidler, du får udleveret på Kennedy Instituttet, er omfattet af takster som staten har fastsat. Du kan kontakte Kennedy Instituttet for at høre nærmere om prisen.
Her kan du læse mere om statens takster på hjælpemidler

Du kan ikke få hjælpemidler, som betegnes som sædvanligt indbo eller almindelige personlige plejemidler. Det er ting som hjælper dig i hverdagen, men som vi alle
sædvanligvis skal købe.

Når vi modtager oplysninger om dig, skal Gribskov kommune som dataansvarlig efter Persondataforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger om blandt andet kommunens og databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger, formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.
Klik her for en uddybning af de oplysninger, vi skal give dig.

Kontaktoplysninger

Borgerservice

72496000