Værd at vide om ældre- og handicapegnet boliger

Her kan du og/eller dine nærmeste finde detaljer om Gribskov Kommunes ældre- og handicapegnet boliger. Disse detaljer skal ses som tilføjelser og uddybninger til kvalitetsstandarden.

 

 

Inden du søger om en ældre- og handicapegnet bolig er det vigtigt, at du overvejer: 

 • opfylder du betingelserne for at blive godkendt til en ældre- og handicapegnet bolig? (se betingelserne nedenfor) 
 • kan dine behov eventuelt tilgodeses med hjælpemidler, en anden indretning af din nuværende bolig eller anden hjælp og støtte efter servicelovens bestemmelser 
 • kan du bo i en almindelig lejebolig? 
 • og hvor ønsker du at bo?

Du kan kontakte Boligvisitationen, hvis du vil undersøge mulighederne for at blive i din egen bolig, eller høre mere om, hvem der kan få tilbudt en bolig. Du kan også læse vores kvalitetsstandard.

Vi gør opmærksom på, at du ikke kan komme i betragtning til en ældre- og handicapegnet bolig, hvis 

 • dit behov for bolig udelukkende skyldes, at du har solgt eller opsagt din nuværende bolig – eller er blevet opsagt af udlejer, 
 • du ikke har råd til at blive boende i din nuværende bolig, eller du ikke længere er i stand til at passe dit hus og have.

Du skal altid søge om godkendelse til en ældre - og handicapegnet bolig i den kommune hvor du bor, også selv om du ønsker en bolig i en anden kommune.

Du eller dine pårørende skal udfylde et ansøgningsskema og søge digitalt på vores hjemmeside.

Har du spørgsmål om ældre- og handicapegnede boliger i Gribskov Kommune skal du kontakte Boligvisitationen på tlf. 7249 6000.

Hvis du søger om en bolig på grund af en fysisk funktionsnedsættelse vil din ansøgning blive fordelt til en visitator i Center for Sundhed og Omsorg.

Hvis du søger om en bolig på grund af en psykisk funktionsnedsættelse vil din ansøgning blive fordelt til en rådgiver i Center for Sociale Indsatser.

Vi skal typisk bruge flere oplysninger og samtidig se hvordan du fungerer i dit nuværende hjem. Visitator/rådgiver vil derfor kontakte dig og aftale et møde med dig. Du er velkommen til at have dine pårørende med.

På mødet uddyber vi oplysningerne i din ansøgning, beskriver din bolig og de udfordringer, du har. Hvis det er relevant foretager vi desuden en socialfaglig vurdering. Det vil typisk være, hvis du søger om en bolig fordi du har en psykisk funktionsnedsættelse. Vi samler de supplerende oplysninger i en boligindstilling som har flere detaljer om, hvordan du klarer dig i hverdagen og hvad der eventuelt kan gøres for, at du kan blive i din nuværende bolig.

Vores boligindstilling sendes til Boligvisitationen.

Din ansøgning vil blive behandlet af vores boligvisitationsudvalg. Udvalget holder møde hver 14. dag.

Boligvisitationsudvalget vil på baggrund af din ansøgning og sagsbehandlerens boligindstilling vurdere, om du kan godkendes til en ældre- og handicapegnet bolig.

Hvis boligvisitationsudvalget ikke umiddelbart kan afgøre sagen ud fra de oplysninger vi har, indhentes yderligere oplysninger hos dig og din sagsbehandler. Du får mulighed for at udtale dig, hvis udvalget overvejer at give dig afslag.

Du vil modtage et brev i din E-Boks eller med posten med boligvisitations- udvalgets afgørelse.

Når vi behandler din ansøgning, vurderer vi, om du opfylder betingelserne for at få tilbudt en bolig.

Du kan komme i betragtning, hvis du: 

 • Har en varig og væsentlig nedsættelse af dine fysiske eller psykiske funktioner, og for eksempel har behov for en særlig boligindretning og/eller adgangsforhold til din bolig. 
 • Hvis du for eksempel har hjælpemidler, som rollator, kørestol eller lift og du har behov for en bolig med brede døre, uden dørtrin, stort badeværelse og nemme adgangsforhold, som gør at du ikke kan søge en bolig på lige fod med den øvrige befolkning, da din bolig skal være tilgængelig og særligt indrettet. 
 • Når din nuværende bolig ikke kan indrettes eller ændres, så den dækker dine behov, herunder i forhold til en eventuel psykisk funktionsnedsættelse.

 Det vil altid indgå i vurderingen, om du vil kunne blive i din egen bolig, hvis dine behov kan tilgodeses med en anderledes indretning, boligændringer, hjælpemidler eller øget hjælp og støtte efter servicelovens bestemmelser.

Har du psykiske udfordringer vil eventuelle andre fagpersoners oplysninger, supplere din visitators/rådgivers boligindstilling.

Der kan være oplysninger i din kommunale omsorgsjournal, når du allerede får hjælp og støtte fra os. Vi vil inddrage disse oplysninger, når de er relevante for din ansøgning.

Hjælp til selvhjælp

I Gribskov Kommune ønsker vi at understøtte borgerne i et sundt liv med så mange gode leveår som muligt. Vi tror på, at god livskvalitet hænger sammen med, at du så vidt muligt selv er med til at klare din egen hverdag.

Hvis vi vurderer, at du i et vist omfang kan klare dine aktiviteter, kontakten med familie og venner, den personlige pleje og de praktiske opgaver i hverdagen, men alligevel har behov for støtte, vil du kunne få råd og vejledning fra en sagsbehandler.

Rehabilitering og træning

Hvis vi vurderer, at du igennem støtte og træning kan blive i stand til at klare nogle af dine aktiviteter og opgaver, vil du typisk blive tilbudt hjælp i dit eget hjem. Du får støtte af en medarbejder til at få nye færdigheder eller fastholde dem du allerede har. Udgangspunktet for hjælpen er, at du selv deltager i at klare hverdagslivet i det omfang du kan og at du kan blive i din nuværende bolig.

Hvis din bolig er uegnet, kan det være relevant at ansøge om en ældre- og handicapegnet bolig for at fastholde din selvstændighed og mulighed for at klare mest muligt selv.

Aktiverende, støttende og kompenserende hjælp

Hvis din visitator/rådgiver og boligvisitationen vurderer, at der er opgaver eller aktiviteter, du ikke kan klare helt eller delvist, vil du blive tilbudt hjælp og støtte til at løse disse opgaver. Hvis du slet ikke kan deltage i løsningen af opgaverne og aktiviteterne, vil du blive tilbudt kompenserende hjælp.

Det betyder, at vores medarbejdere træder til og gør det, som du ikke kan og heller ikke har mulighed for at opnå, via en aktiverende og rehabiliterende indsats.

Hvis din nuværende bolig vurderes uegnet i forhold til din funktionsnedsættelse og/eller arbejdsmiljøet for dine hjælpere, er det relevant at ansøge om en ældre- og handicapegnet bolig.

Vi vurderer din ansøgning individuelt og konkret. Din funktionsevne vil indgå i vores helhedsvurdering af dine behov og ressourcer i hverdagen.

Se skema på næste side som illustrerer sammenhængen mellem en helhedsvurdering af funktionsniveau og Gribskov Kommunes serviceniveau for en ældre- og handicapegnet bolig.

Hvis boligvisitationsudvalget godkender din ansøgning, får du besked fra Boligvisitationen i din E-Boks. Er du fritaget fra digital post, modtager du fysisk post.

Herefter skriver Boligvisitationen dig på ventelisten. Når vi får en ledig bolig, vurderer boligvisitationsudvalget hvem på ventelisten, der skal tilbydes en bolig. Det sker efter behov og anciennitet. Se mere under “Hvad sker der når jeg bliver tilbudt en bolig?”

Der er altid en del praktiske ting i forbindelse med en flytning. Når du er godkendt til en bolig, kan du få tilbudt en bolig med kort varsel. Derfor er det vigtigt, at du allerede nu forbereder dig på at flytte.

Du kan for eksempel overveje:

 • Er du klar til at acceptere et tilbud med kort varsel?
 • Kan du overtage boligen med kort varsel?
 • Om du kan betale indskudslån og husleje umiddelbart efter, du har modtaget et boligtilbud?

 Vi fraråder, at du sælger eller opsiger din bolig, før du har et boligtilbud.

Boligvisitationsudvalget prioriterer tildelingen af de ledige boliger efter følgende prioriteringsliste: 

 1. Borgere med et akut Her prioriteres specielt borgere indlagt på sygehus eller borgere, der bor på en af kommunens midlertidige pladser.
 2. Anciennitet på ventelisten.
 3. Borgere, der ønsker bolig i det geografiske område, hvor der er en ledig.

Når du får tilbudt en bolig, får du besked fra Boligvisitationen i din E-Boks eller med fysisk post.

Du skal være opmærksom på, at du har 5 hverdage til at svare på boligtilbuddet.

Hvis du takker ja til boligen, vil du modtage en lejekontrakt fra boligselskabet. Lejekontrakten oplyser om vilkårene for lejemålet og de indbetalinger, du hurtigt skal betale.

Hvis du er indlagt på sygehuset eller en midlertidig kommunal plads, skal du takke ja til den tilbudte bolig ellers bliver du udskrevet til eget hjem. Du skal overtage boligen på den dato der fremgår af lejekontrakten.

Du kan fortsat stå på ventelisten til en ældre-handicapegnet bolig i dit ønskede område, selvom du takker ja til den tilbudte bolig.

Hvis du ikke ønsker den tilbudte bolig, skal du hurtigt give besked til Boligvisitationen.

Du skal være særligt opmærksom på:

 • Hvis du er på sygehuset eller en midlertidig kommunal plads, skal du sige ja til den tilbudte bolig.
 • Du bliver udskrevet til dit eget hjem, hvis du takker nej til boligtilbuddet. Vi vil samarbejde med dig, om den bedst mulige løsning på hjælp og støtte til dine behov ved udskrivelsen.Din sagsbehandler vil vurdere, hvilken hjælp vi har mulighed for at tilbyde dig, i de rammer din nuværende bolig har. Hvis du siger nej til en bolig i dit ønskede geografiske område, vil du, som udgangspunkt, komme på en stand-by venteliste. Det betyder, at du ikke vil modtage andre tilbud om bolig i de næste 2 måneder. Der kan dog være omstændigheder, som gør at det geografiske område er afgørende for dig. Vi foretager derfor altid en konkret og individuel vurdering af din situation, inden vi sætter dig på standby venteliste.

Du lejer din bolig af et alment boligselskab. Din lejekontrakt beskriver dine vilkår og pligter som lejer.

Dine udgifter vil typisk være boligindskud, husleje, og forbrug. Herudover kan der komme fællesudgifter, for eksempel antenneforening.

Huslejen og indskud er forskellig i de enkelte boliger.

Du kan se de forskellige boliger og boligselskaber i vores Pjece - Plejeboliger.

Hvilken økonomisk hjælp kan du søge om?

Du kan læse mere om økonomisk tilskud på Borger.DK eller få vejledning af din sagsbehandler

Kort om beboerindskudslån:

Hvis du ikke har midler til at betale indskuddet i din bolig, har du mulighed for at søge om et beboerindskudslån af Gribskov kommune.

Du skal udfylde et ansøgningsskema digitalt via Borger.dk. Du skal bruge dit Nem.id.

Ansøgning om beboerindskudslån Borger.DK

Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du få ansøgningsskemaet tilsendt ved at henvende dig til vores Borgerservice på tlf. 7249 6000. 

Kort om boligstøtte:

Når du bor i en lejebolig, kan du være berettiget til boligstøtte. Hvis du har behov for særlig plads for eksempel på grund af hjælpemidler, kan du være berettiget til forhøjet boligstøtte.

På Borger.dk kan du søge oplysninger om boligstøtte og få et overslag over, hvor meget du kan forvente i tilskud.

Du kan først beregne det endelige beløb, når du har en konkret bolig og de nødvendige oplysninger om boligens størrelse og huslejen.

Boligstøtten søges hos, beregnes og udbetales af Udbetaling Danmark Du skal udfylde et ansøgningsskema via Borger.DK. Du skal bruge dit Nem.id.

Hvis du ikke kan søge digitalt, kan du få et ansøgningsskema tilsendt ved at kontakte Borgerservice på tlf. 7249 6000.

Du skal være opmærksom på, at du altid skal lave en ny ansøgning, når du flytter, også selv om du i forvejen modtager boligstøtte, der hvor du bor nu.

Der er ikke en særlig personlig eller praktisk hjælp tilknyttet til boligerne.

Du kan søge om hjælp til for eksempel hjemmepleje, hjælpemidler, træning og sygepleje på samme måde, som hvis du boede i en anden selvstændig bolig.

Boligselskabet vedligeholder som udgangspunkt de ydre rammer som bygning og fællesarealer. Har du egen have eller terrasse kan det være dit eget ansvar. Du kan læse mere om dine vilkår i din lejekontrakt.

Når vi modtager oplysninger om dig, skal Gribskov kommune som dataansvarlig efter Databeskyttelsesforordningens artikel 13 give dig en række oplysninger om blandt andet kommunens og databeskyttelsesrådgiverens kontakt oplysninger, formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger og hvilke rettigheder, du har.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.