Vandløb og dræn

Hvad kræver tilladelse eller godkendelse? Følgende kræver vandløbsmyndighedens tilladelse:

  • Tiltag der kan ændre vandføringsevnen
  • Ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit
  • Etablering af broer, overkørsler samt skråningssikring
  • Krydsning af vandløbet med rørledninger, kabler og lignende.
  • Terrænændringer, etablering af faste hegn, bygninger, beplantninger og lignende tættere end 5 m. fra vandløbets øverste kant
  • Etablering af vandingssteder
  • Restaurering og regulering
  • Fjernelse af beplantning i 2 m. bræmmen.

Tilladelse søges hos Gribskov Kommunes vandløbsmyndighed.

Gribskov Kommune opkræver gebyr for behandling af sager vedrørende regulering af vandløb, anlæg af digeanlæg til afvanding og bevanding samt broer, opstemningsanlæg, flodemål mv. jf. Bekendtgørelsen om vandløbsregulering - og restaurering mv. Gebyret er på max. 2% af anlægsudgifterne, dog mindst 6.828,95 kr. (2021 prisniveau). Gebyret opkræves når/hvis tilladelsen meddeles.

Kontakt vandløbsmyndigheden

Vandløbsmyndigheden er altid interesseret i oplysninger om forhold, som du mener, kan være til skade for vandløbene. Hvis vi hører fra dig, vil vi besigtige forholdene alene eller sammen med dig. Skriv til: Gribskov Kommune, Vandløbsmyndigheden, Rådhusvej 3, 3200 Helsinge eller tms@gribskov.dk. Du kan også ringe på tlf. 7249 6009

Offentlige vandløb

Private vandløb og dræn

Regulering af Tilløb 1 til Orebjergrenden

Regulering af Tinkerup Å fra Birkedalen til Almevej

Oprensning af Orebjergrenden med sideløb og Kjøvsrenden