Regulering af Tilløb 1 til Orebjergrenden

Følgebrev.pdf

Projektbeskrivelse Regulering af Tilløb nr. 1 til Orebjergrenden.pdf

Projektbeskrivelse bilag 1.pdf

Projektbeskrivelse bilag 2.pdf

Kort over parter - bilag 3.pdf

Screeningsafgørelse - afgørelse om ikke miljøvurdering af reguleringsprojekt Orebjergrenden.pdf

Screeningsafgørelse VVM skema.pdf

Nyhedsbrev dec. 2021.pdf

Informationsbrev den 20. november 2019 (PDF)

Præsentation fra informationsmøde den 4. april 2019 (PDF)

Teknisk Udvalg traf den 6. april 2016 beslutning om at iværksætte udarbejdelse af reguleringsprojekt for Orebjergrende - Tilløb nr. 1.

Orebjergrende - Tilløb nr. 1 er et kommunalt vandløb, som løber fra øst mod vest fra skellet mellem matr. nr. 12a og 11a, Udsholt til endepunkt i Orebjergrende st. 1405. Reguleringssagen omfatter en strækning på ca. 850 m. På baggrund af TV-inspektioner har Orbicon i november 2015 udarbejdet et notat, som beskriver renoveringsbehovet for strækningen.

Notat om renoveringsbehov (PDF)

Kort over renoveringsbehov (PDF)

Møde med lodsejere

Gribskov Kommune holdt den 18. april 2017 det første lodsejermøde omkring renovering af det rørlagte vandløb Orebjergrende - Tilløb nr. 1.

Orbicon præsenterede på mødet:

  • Resultater af TV-inspektion og vurdering af renoveringsbehov.
  • Løsningsforslag
  • Financiering

Orbicon's præsentation den 18. april 2017 (PDF)

Der var på mødet tvivl om hvilken lodsejere, som var inviteret. De ejendomme som ligger inden for den grønne polygon på oplandskortet er blevet inviteret på baggrund af en førstegangsvurdering.

Orebjergrenden Tilløb nr. 1's oplandskort (PDF)

Projektrapporten

Orbicon leverede i august 2017 en rapport, som beskriver baggrund, eksisterende forhold, resultat af tv-inspektionen samt de tre tekniske løsningsforslag for renovering af

Tilløb nr. 1 til Orebjergrenden.

De tre tekniske løsningsforslag er:

  1. Strømpeforing af dele af vandløbsstrækningen, kombineret med rørudskiftning (til samme dimension) af de strækninger der ikke kan strømpefores.
  2. Rørudskiftning i nuværende tracé med eksisterende dimension på rørene.
  3. Rørudskiftning i nyt tracé (i vejmidte) og med forøgelse af dimensionen på rørene på den øverste del af strækningen af hensyn til klimasikring.

Orbicons rapport ses herunder:

Rapport (PDF)

Bilag 1 (PDF)

Bilag 2 (PDF)

Deklaration

På mødet den 18. april 2018 blev en deklaration fra 1956 præsenteret.

Deklaration (PDF)

Kort over matrikler omfattet af deklarationen (PDF)

Deklarationen beskriver en partsfordeling med hensyn til fremtidige vedligeholdelsesudgifter i forbindelse med etablering af renden. De faktiske forhold har ændret sig væsentligt siden deklarationen blev oprettet og det vil være hensigtsmæssigt at træffe en ny afgørelse om udgiftsfordelingen, som følger nytteprincippet, jf. vandløbslovens § 24.

Orbicon har udarbejdet to kort, som viser hvilke ejendomme, som forventeligt vil have nytte af de forslåede løsningsforslag 1,2 og 3.

Kort over matrikler omfattet af nytte (PDF)

Til kortene er udarbejdet et notat ”Baggrund for afgrænsning af grundejere med nytte”, som i detaljer beskriver den nuværende partsfordeling efter deklarationen samt en partsfordeling efter nytteprincippet.

Baggrund for afgrænsning af grundejere med nytte (PDF)

Ejendomme omfattet af deklarationen er blevet partshørt indtil d. 22. oktober 2018. Høringssvarene er samlet og besvaret i en hvidbog, som er sendt til de enkelte lodsejere i december 20018.

Vedligeholdelse af Orebjergrenden tilløb 1 fra 2013-2018

Dokumentation for vedligeholdelsen (PDF)

Udvalgsbehandling

Se referat fra udvalgsmøde den 8. november 2017, pkt. 86.

Se referat fra udvalgsmødet den 15. januar 2019, pkt. 8.

Se referat fra udvalgsmødet den 26. november 2019, pkt. 293 og 294.

Flere oplysninger

Hvis du har spørgsmål kan Vandløbsmyndigheden på digitalpost eller ringe på tlf. 72496000.

 

Kontakt

Vandafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen