Esrum Å ved Hulerødvej

Grafen beskriver vandstanden på den aktuelle station i vandløbet. Skalaens 0-punkt svarer til den regulativmæssige bundkote i vandløbet på stedet.