Ansøgning om ændring af vandløb

Hvis du vil udlægge grydegrus i vandløbet eller på anden vis lave ændringer af vandløbet kræver dette en tilladelse. Dette fremgår af Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. om behandling af reguleringsprojekter og bestemmelserne i Vandløbsloven.

Inden du påbegynder dit projekt i vandløbet skal du udfylde denne skabelon eller sende en ansøgning med samme indhold. Du skal som ansøger selv indhente øvrige nødvendige tilladelser f.eks. udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven og evt. byggetilladelse hos Gribskov Kommune.

Gebyr

Gribskov Kommune opkræver gebyr for behandling af sager vedrørende regulering af vandløb, anlæg af digeanlæg til afvanding og bevanding samt broer, opstemningsanlæg, flodemål mv. jf. Bekendtgørelsen om vandløbsregulering - og restaurering mv. Gebyret er på max. 2% af anlægsudgifterne, dog mindst 7723,68 kr. (2023 prisniveau). Gebyret opkræves når/hvis tilladelsen meddeles.

Hvad sker der, når Gribskov kommune har modtaget ansøgningen om godkendelse

  • Vi vurderer, om det fremsendte materiale er fyldestgørende. Hvis ikke, vil vi bede dig om at fremskaffe yderligere oplysninger.
  • Inden evt. tilladelse til at udføre projektet, vil det komme i offentlig høring i 4 uger og sendes til berørte naboer (ejere af dræn / rørlagt vandløb) og andre interessenter, som dermed har fået mulighed for at udtale sig om projektet.

Hvis ovenstående er i orden, godkender vi projektet med vilkår:

  • Projektet annonceres offentligt med en 4 ugers klagefrist.
  • Projektet kan i princippet påbegyndes, når tilladelsen er givet, selvom klagefristen ikke er udløbet. Dette er dog på ansøgers egen regning, hvis evt. klager måtte indkomme.

Hvis ovenstående ikke er i orden, godkender vi ikke projektet:

Hvilke vilkår vil Gribskov Kommune oftest stille i forbindelse med en godkendelse:

  • Der må ikke ændres vandskel for nogen del af vandløbssystemet.
  • Vandføringsevnen må som udgangspunkt ikke ændres, dvs. dimensioneringen af fx rørlagte vandløb bør have samme diameter som allerede eksisterende dræn.
  • Vandstanden må ikke opstemmes eller hæves hverken permanent eller periodisk.
  • Opstrøms bredejeres afstrømning må ikke påvirkes negativt.
  • Der må ikke plantes træer så tæt ved vandløbet, at rørledningen kan blive stoppet af rødder.
  • Projektet skal være færdiggjort inden en bestemt dato.

Ansøgningsskema findes her

Relevante links

Link til retsinformation, hvor ansøger kan læse om bestemmelserne og reglerne i Vandløbsloven og Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

 

Kontakt

Vandafdelingen

Rådhusvej 3
3200 Helsinge

Tlf: 7249 6000

Digital post til vejafdelingen