Natura 2000-handleplaner

Her kan du læse Gribskov Kommunes fire Natura 2000-handleplaner.

Natura 2000-handleplaner

Byrådet i Gribskov har fremlagt fire handleplanforslag i offentlig høring i december 2016. Høringssvar er behandlet i hvidbøger, der kan ses her under. Den 22. maj 2017 blev handleplanerne endeligt vedtaget for fire Natura 2000-områder i Gribskov Kommune. Handleplanerne blev offentliggjort her på siden d. 30. maj 2017 og klagefristen var d. 27. juni 2017. Da der ikke indkom klager over handleplanerne er de endeligt vedtaget og gældende. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Fredensborg, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.

Natura 2000-handleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov (PDF)

Natura 2000-handleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (PDF)

Natura 2000-handleplan for Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (PDF)

Natura 2000-handleplan for Rusland (PDF)

Hvidbog med høringssvar til naturhandleplan for Rusland (PDF)

Baggrund

Forslagene til de kommunale Natura 2000-handleplaner er udarbejdet på baggrund af statens Natura 2000-planer, der er offentliggjort den 20. april 2016. Staten har udpeget en række Natura 2000-områder i Danmark, som indeholder større værdifulde naturområder på baggrund af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. Det er målet med udpegningen af Natura 2000-områderne at stoppe den nationale tilbagegang af naturtyper og de tilhørende plante- og dyrearter indenfor Natura 2000-områderne. For at nå målet er staten forpligtet til at udarbejde Natura 2000-planer, samt plejeplaner for egne arealer. Kommunerne er i hvert Natura 2000-område forpligtede til at udarbejde handleplaner. Der er udpeget 252 Natura 2000-områder i Danmark og seks af dem ligger i Gribskov Kommune. Kommunen skal lave handleplaner for fire af disse områder, mens Naturstyrelsen Nordsjælland skal lave plejeplaner for de resterende to områder.

De første statslige Natura 2000-planer kom tilbage i december 2011. Gribskov Kommune har vedtaget kommunale handleplaner i december 2012, på baggrund af de statslige planer.

Vil du vide mere?

På Miljø- og Fødevareministerietshjemmeside kan du læse mere om Natura 2000 og se de Statslige Natura 2000-planer.

Natura 2000

Klagemulighed

Den fire ugers klagefrist fra offentliggørelsen af er udløbet d. 27. juni 2017. Der kan derfor ikke klages over handleplanerne. Afgørelsen kan heller ikke længere bliv prøvet ved en domstol, da sagen skulle være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentligt bekendtgjort jf. Miljømålslovens § 58, dvs d. 30. nov. 2017.

Senest opdateret 09-02-2023