Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Gribskov Kommune har en pulje til at støtte frivilligt socialt arbejde efter §18 Lov om Social Service.
Puljen har til formål at understøtte frivillige sociale aktiviteter, der skaber trivsel og sunde rammer for mennesker i alle aldersgrupper med særligt behov for hjælp og støtte i Gribskov kommune.
Der kan søges til drift og udvikling af aktiviteter ved foreninger, organisationer og grupper, der i deres frivillige indsatser aktivt arbejder med puljens formål.
Puljen kan søges til både drift af eksisterende aktiviteter og igangsættelse af nye aktiviteter.

Hvem kan søge?

Foreninger, organisationer og netværk der gør en frivillig social indsats kan søge puljen.
En frivillig social indsats forstås som en aktivitet eller indsats, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg – eller som sigter mod at bidrage til nye løsninger af velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Kriterierne for tildelingen af tilskud

Der lægges i tildelingen af midlerne vægt på:

 • at aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
 • at indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • at den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.
 • at aktiviteten er lokalt forankret.
 • at foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.
 • at der så vidt muligt samarbejdes med andre relevante aktører


Herudover kigges der på, hvilke andre tilskudsmuligheder ansøgeren har.

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges tilskud til alle de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelse af den frivillige indsats. Herunder aktiviteter, der foregår i samarbejde mellem flere frivillige aktører/foreninger.
Midlerne i puljen skal anvendes til gavn for borgere i Gribskov kommune.

Hvad gives der ikke støtte til?

Der gives ikke støtte til:

 • løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorarer.
 • aktiviteter med politisk, religiøst eller kommercielt formål.
 • aktiviteter der har fundet sted på ansøgningstidspunktet.
 • landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter der ikke afholdes lokalt, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfrist og behandlingstid: Puljen kan søges to gange årligt. Den 1. maj og den 1. oktober. Der sendes svar på ansøgningen i juni og november måned.
Ansøgningerne behandles af Udvalget for Kultur, Idræt og Forebyggelse på baggrund af puljens kriterier.

Udarbejdelse af ansøgning og dokumentation

Ansøgning sker via udfyldelse af et elektronisk ansøgningsskema inklusiv et budget for det ansøgte. Sammen med ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse egenkapital fra det seneste regnskab. Der er mulighed for at beskrive egenkapitalens størrelse og hvad den eventuelt er brugt til eller forventes brugt til.
Alle der bevilges tilskud fra §18 skal aflægge et regnskab over det bevilgede. Regnskabet skal indeholde de hovedposter, der er søgt til og beløbet som er anvendt, på hver hovedpost. Regnskab for 1. ansøgningsrunde skal indsendes inden d.1 december. Regnskab for 2. ansøgningsrunde skal indsendes inden d.1 maj næstkommende år. Der skal ikke vedlægges kvitteringer. Regnskabet sendes til kultur-fritid@gribskov.dk

Beskatning

Foreninger er som udgangspunkt ikke skattepligtige.
For privatpersoner gælder følgende:

 • Udgifter udlagt i forbindelse med tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, såfremt der aflægges regnskab.
  Aflægges der ikke regnskab, eller er der tale om honorar til den som midlerne udbetales til, vil tilskuddet være skattepligtigt og kommunen skal indberette honoraret til SKAT under angivelse af modtagerens cpr. nr. mm.

Hvordan søges der om tilskud?

Ansøgningsskema udfyldes online. Når skemaet er udfyldt trykkes der på "Send" så sendes skemaet automatisk til: kultur-fritid@gribskov.dk

Skemaet hentes fra foreningernes portal; aktivgrivskov.dk.

Næste ansøgningsrunde er i 2024.

Ansøgningsfristen er 1. maj 2024.