Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18

Tilskud til frivilligt socialt arbejde §18 i Gribskov Kommune
Gribskov Kommune giver støtte til frivilligt socialt arbejde efter §18 Lov om Social Service. Frivilligt socialt arbejde forstås som en aktivitet eller indsats, der sigter mod at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg – eller som sigter mod at bidrage til nye løsninger af velfærdsproblemer inden for det sociale og sundhedsmæssige område.

Ansøgningerne behandles af Udvalget for Ældre og Social- og Sundhed på baggrund af en række kriterier, der er besluttet i udvalget med inddragelse af Frivilligt Forum, Frivilligcentrene og øvrige frivillige aktører i Gribskov Kommune.
Midlerne er fordelt i to puljer:

 • Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter
 • Pulje 2: Drift af eksisterende aktiviteter

Hvem er puljens målgruppe?
Midlerne i puljen skal anvendes til gavn for borgere i Gribskov kommune. Både organisationer, foreninger samt mindre grupper, der yder en frivillig indsats på det sociale og sundhedsmæssige område, kan søge tilskud.

Hvad lægges der vægt på i tildelingen af tilskud?
Der lægges i tildelingen af midlerne vægt på:

 • at aktiviteterne bæres af frivilligt ulønnet arbejdskraft.
 • at indsatsen er til gavn for andre end én selv og ens familie.
 • at den frivillige indsats er en væsentlig del af virket.
 • at aktiviteten er lokalt forankret.
 • at foreningen eller den frivillige aktør ikke har til formål at skabe overskud.

Herud over skeles der til hvilke andre tilskudsmuligheder ansøgeren har.

Hvad kan der søges til?
Der kan som udgangspunkt søges tilskud til alle de aktiviteter, der er nødvendige for gennemførelse af den frivillige indsats. Herunder aktiviteter, der foregår i samarbejde mellem flere frivillige aktører/foreninger.

Hvad gives der ikke støtte til?
Der gives ikke støtte til:

 • løn, dog gives der i mindre udstrækning tilskud til honorarer.
 • aktiviteter med politisk, religiøst eller kommercielt formål.
 • aktiviteter der har fundet sted på ansøgningstidspunktet.
 • landsdækkende eller regionale organisationsaktiviteter der ikke afholdes lokalt, indsamlingskampagner, generel oplysningsvirksomhed mm.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfrist og behandlingstid:
Pulje 2 er ansøgningsfristen 1. oktober hvert år for midler, der søges til året efter.
Pulje 1 kan søges hele året, dog senest 1. oktober for midler, der søges til indeværende år.
Der sendes svar på ansøgningen i december måned. Ansøgninger til nye aktiviteter der søges i løbet af året, behandles løbende.

Udarbejdelse af ansøgning og dokumentation:
Ansøgning sker via udfyldelse af et elektronisk ansøgningsskema inklusiv et budget for det ansøgte.
Sammen med ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse egenkapital fra det seneste regnskab. Der er mulighed for at beskrive egenkapitalens størrelse og hvad den eventuelt er brugt til eller forventes brugt til.

Alle der bevilges tilskud fra §18, skal aflægge et mindre regnskab over det bevilgede, hvor det sandsynliggøres hvorledes tilskuddet er anvendt. Dette skal ske pr. 1. februar året efter tilskuddet er bevilget til.

Beskatning
Foreninger er som udgangspunkt ikke skattepligtige. For privatpersoner gælder følgende: Udgifter udlagt i forbindelse med tilskud til frivilligt socialt arbejde § 18 skal ikke medregnes i den skattepligtige indkomst, såfremt der aflægges regnskab. Aflægges der ikke regnskab, eller er der tale om honorar til den som midlerne udbetales til, vil tilskuddet være skattepligtigt og kommunen skal indberette honoraret til SKAT under angivelse af modtagerens cpr. nr. mm.

Hvordan kan du søge om tilskud?
Hent ansøgningsskema nedenfor. Skemaet sendes til: Pernille Dirchsen: pdirc@gribskov.dk

Har du spørgsmål kontakt:
Pernille Dirchsen: pdirc@gribskov.dk, mobil: 7249 6541

Hent ansøgningsskema til kommunal §18 pulje


Se tilskud fra den kommunale §18 pulje 2021