Miljøvurderingsafgørelse for Forslag til Lokalplan 521.09 for Ramløse Havn

30-05-2024

Forslag til lokalplan 521.09 for Ramløse Havn er blevet miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer, at planforslagene ikke medfører væsentlige påvirkning på miljøet, og Gribskov Kommune har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er fire uger fra d. 30.05.2024.

Se miljøscreening af planen 

Se den digitale udgave af lokalplan 355.06

Se pdf af lokalplanen

Miljøvurdering
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 521.09, jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget. Der er foretaget screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger.
Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Efter § 8, stk. 2, nr. 1. skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer. 


Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering eller vedtagelsen af forslag til lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Planklagenævnet kan behandle klager over, at vedtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers
tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.
Nævnet kan således efterprøve, om kommunens fremgangsmåde er i overensstemmelse med planloven samt hvorvidt de almindelige forvaltningsretlige regler og grundsætninger i øvrigt er blevet overholdt i forbindelse med afgørelsen.
Såfremt kommunen senere vedtager lokalplanen endeligt, vil planvedtagelsen – for så vidt angår retlige spørgsmål – kunne påklages til  Planklagenævnet i henhold til planlovens regler herom. Om planens indhold i øvrigt er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget en anden planløsning, er et udtryk for et skøn, som Planklagenævnet ikke kan efterprøve.


Klagen skal indgives inden 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. 
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din\u0002klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan
man klager. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 DKK for privatpersoner og 1.800 DKK for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.


Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Gribskov Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.