Helsinge - Afgørelse - miljøtilladelse

10-06-2024

Gribskov Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til malkekvægproduktion beliggende Laugøvej 17, 3200 Helsinge.

Klagefrist: 8. juli 2024

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.
Godkendelsen er offentliggjort på Gribskov Kommunes hjemmeside www.gribskov.dk og Digital Miljøadministration (https://dma.mst.dk) den 10. juni 2024.
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan inden 4 uger efter afgørelsen meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. inden den 8. juli 2024 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.naevneneshus.dk. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Gribskov Kommune på tlf. 72 49 60 00.

Se afgørelse her.