Endelig vedtagelse af lokalplan 533.06 for Hovedgaden 45, Tisvildeleje

13-02-2024

Gribskov Kommune har d. 13.02.2024 endelig vedtaget lokalplan 533.06 for Hovedgaden 45, Tisvildeleje

Se den digitale version af Lokalplan 533.06 her

Se pdf af lokalplanen fra plandata her

Se behandling af høringssvar i hvidbogen her 

Med lokalplan 533.06 skabes der planmæssigt grundlag for at udlægge området til bolig med dertilhørende erhverv og centerformål. Lokalplanen giver mulighed for at drive restaurant i et mindre omfang. Konkret udvides eksisterende pizzeria med 80m2 hvilket gør det muligt at bespise op til 72 siddende gæster fordelt på et inden og udendørs areal.

Planforslaget har været  fremlagt offentligt i perioden fra den 18.12.2023 til den 15.01.2024. I høringsperioden er der indkommet 2 høringssvar.

Behandling af høringssvarene kan ses i hvidbogen.

 

Klagevejledning
Kommunens beslutning om at vedtage planen endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En evt. klage skal indgives via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Hvis du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønskerat blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytteklageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativmyndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.