Endelig vedtagelse af lokalplan 315.25 for boliger på Birkevang 214 i Gilleleje med tilhørende miljøvurdering

01-02-2024

Gribskov Byråd har den 30.1.2024 endeligt vedtaget Lokalplan 315.25 for boliger på Birkevang 214 i Gilleleje med tilhørende miljøvurdering og sammenfattende miljøredegørelse.

Se den digitale version af Lokalplan 315.25 her

Se pdf af lokalplanen fra plandata her

Se miljøvurderingen her

Se den sammenfattende miljøredegørelse her

Med lokalplanen 315.25 skabes der planmæssigt grundlag for etablering af boligbebyggelse med en blanding af etageboliger i maks. 3 etager og rækkehuse i maks. 1 etage samt fælleshus.

Planforslaget og miljørapporten har været fremlagt offentligt i perioden fra den 02.11.2023 til den 03.12.2023. I høringsperioden er der indkommet 16 høringssvar.

Behandling af høringssvarene kan ses i denne hvidbog

Klagevejledning
Kommunens beslutning om at vedtage planen endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En evt. klage skal indgives via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Hvis du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønskerat blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytteklageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativmyndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.