Endelig vedtagelse af Lokalplan 331.03 samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-2033

11-10-2023

Gribskov Byråd har den 04.10.2023 endeligt vedtaget Lokalplan 331.03 for Hulerød Kro i Dronningmølle, samt tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2021-2033 for Gribskov Kommune, tilhørende miljørapport og sammenfattende miljøredegørelse.

Se den digitale version af Lokalplan 331.03 hér. 

Se den digitale version af Lokalplan 331.03, samt tilhørende miljørapport og sammenfattende miljøredegørelse hér

Se den digitale version af tillæg nr. 13 hér

Se pdf-version af tillæg nr. 13 hér

Med lokalplanen 331.3 skabes der planmæssigt grundlag for modernisering og udvidelse af Hulerød Kro i Dronningmølle med tilbygninger til kroen samt opførelse af en ny bygning til ferieboliger og nedrivning af to bygninger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 13 er udarbejdet for at bringe forslag til lokalplan 331.03 for Hulerød Kro i overensstemmelse med Kommuneplan 2021-33.

Planforslagene og miljørapporten har været fremlagt offentligt i perioden fra den 01.05.2023 til 30.05.2023. I høringsperioden for forslaget er der indkommet 43 høringssvar.

Høringssvarene er behandlet i en hvidbog, som kan ses hér

Klagevejledning
Kommunens beslutning om at vedtage planen endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En evt. klage skal indgives via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Hvis du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønskerat blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytteklageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativmyndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.