Tilladelse til kystbeskyttelse, Slugten ved Helenekilde

27-03-2023

Gribskov kommune har givet tilladelse til kystbeskyttelse på matr. nr. 8fu, Tisvilde By, Tibirke, i form af ca. 70 meters skråningsbeskyttelse, betonrampe og -trappe. Yderligere er der truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, jf. miljøvurderingssloven samt afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, jf. kysthabitatbekendtgørelsen.

Klagefristen er 24. april 2023.