Vejby Strand – afgørelse om etablering af jordvarmeboring på Ved Skellet 26, 3210 Vejby

04-05-2023

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme, med 1 boring

Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger, og truffet afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen for afgørelserne er d. 01.06.2023