Miljøvurderingsafgørelse for forslag til kommuneplantillæg nr. 10

04-05-2023

Forslag til kommuneplantillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-33 for Gribskov Kommune er blevet miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer, at planforslagene ikke medfører væsentlige påvirkninger på miljøet, og Gribskov Kommune har derfor truffet afgørelse om, at planerne ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er fire uger fra d. 04.05.2023

 

Se miljøscreening af planerne

Se den digitale udgave af tillæg nr. 10

Klagevejledning
Gribskov Kommunes afgørelse om, at der ikke skal laves miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål.
Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge Klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.