Afgørelse om lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse - Nakkehoved

02-05-2023

Jørgenshvilevej 24, 3250 Gilleleje.
Gribskov kommune har givet lovliggørende tilladelse til kystbeskyttelse i form af 50 meter skråningsbeskyttelse og en 17 meter lang høfde, samt vilkår om strandfodring hvert 5 år. Yderligere er der truffet afgørelse om, at det ansøgte projekt ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet og således ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Afgørelsen er truffet efter kystbeskyttelsesloven og miljøvurderingsloven.
Afgørelsen kan påklages og klagevejledning er vedlagt afgørelsen.

Klagefristen er 30 maj 2023.