Annisse - Dispensation efter naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til trampesti ved Arresø

11-05-2023

Gribskov Kommune har givet dispensation til en trampesti ved Arresø på Naturstyrelsens ejendom.
Afgørelsen er truffet efter naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttet natur samt naturbeskyttelseslovens § 16 om søbeskyttelseslinjen.
Afgørelse og bilag er vedlagt som to separate dokumenter.

Klagefristen er den 8. juni 2023.