Afgørelse - Miljøscreening for Lokalplan 512.28 og Tillæg nr. 20

29-06-2023

Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 512.28 og kommuneplantillæg nr. 20, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Miljøscreeningen kan ses på kommunens digitale planportal under lokalplan 512.28 under Kommuneplantillæg nr. 20 eller på følgende link: https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/media/424053/miljoescreening-for-lokalplan-51228-og-tillaeg-nr-20.pdf

Miljøvurdering
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan 512.28 og kommuneplantillæg nr. 20, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Der er foretaget screening af planforslagets miljømæssige påvirkninger. Miljøscreeningen kan ses på kommunens digitale planportal under lokalplan 512.28 eller på følgende link https://gribskov.viewer.dkplan.niras.dk/media/424053/miljoescreening-for-lokalplan-51228-og-tillaeg-nr-20.pdf 

Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse

  1. er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller programmer eller
  2. i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Efter § 8, stk. 2, nr. 1 skal planer, der fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Planforslagene vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

  • lokalplanen udelukkende giver mulighed for tæt-lav boligbebyggelse med op til 10 boligenheder, der ikke giver anledning til miljøgener
  • der udlægges en grøn bræmme som sikrer en respektafstand på min 5 meter til skel mod naturområdet i østlig afgrænsning. §3 området på nabogrunden eller bilag IV-arter vurderes ikke at blive påvirket af planforslagene.
  • der ikke bygges indenfor risikoområder for oversvømmelse og gives mulighed for at etablere anlæg til håndtering af regnvand på alle ubebyggede arealer.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med MitID/NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 DKK for privatpersoner og 1.800 DKK for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.

Gribskov Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.