Afgørelse om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg

Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 12 - Campingplads ved Dronningmølle

20-01-2023

Gribskov Kommune har den 19. januar 2023 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 12 - Campingplads ved Dronningmølle.
Kommuneplantillægget omhandler kommuneplanens rammeområde 6.R.06 - Campingplads ved Dronningmølle.
Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 20. januar 2023. Klagefristen er fire uger fra denne dato.

Se digital udgave af kommuneplanrammen

Se PDF af Kommuneplantillægget

Se hvidbog med behandling af høringssvar

Klagevejledning
Kommunens beslutning om at vedtage planen endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Beslutningen kan påklagesinden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En evt. klage skal indgives via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
. På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Hvis du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønskerat blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytteklageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativmyndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.