Miljøvurderingsafgørelse for Forslag til lokalplan 355.06 for Hovedgaden 45, Tisvildeleje

18-12-2023

Forslag til lokalplan 355.06 for Hovedgaden 45, Tisvildeleje er blevet miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer, at planforslagene ikke medfører væsentlige påvirkning på miljøet, og Gribskov Kommune har derfor truffet afgørelse om, at planen ikke skal miljøvurderes. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er fire uger fra d. 18.12.2023

Se miljøscreening af planen 

Se den digitale udgave af lokalplan 355.06

Se pdf af lokalplanen

 

Miljøvurdering
Gribskov Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en
Miljøvurdering af forslag til lokalplan 533.06, jf. Lov om miljøvurdering
af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere
begrundelse herfor fremgår af planforslaget. Der er foretaget screening af
planforslagets miljømæssige påvirkninger. Miljøscreeningen kan ses på
kommunens digitale planportal I henhold til lokalplan 533.06
Ifølge lovens § 8, stk. 2 skal der gennemføres en vurdering af, om planer og
programmer kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, når disse
er omfattet af stk. 1, nr. 1, og kun fastlægger anvendelsen af mindre
områder på lokalt plan eller angiver mindre ændringer i sådanne planer eller
programmer eller i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.
Efter § 8, stk. 2, nr. 1. <>. <>. skal planer, der fastlægger anvendelsen af
et mindre område på lokalt plan eller alene medfører mindre ændringer i
forhold til den gældende planlægning dog kun miljøvurderes, hvis de må
antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en
væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af
krav om miljøvurdering af planer, da lokalplanen udelukkende giver
mulighed for en mindre udvidelse af ejendommens eksisterende forhold og
3/4 ændre anvendelse fra cafe til restaurant. Derudover at området i forvejen
benyttes til udendørs servering, vurderes det at støjniveauet ikke påvirkes
væsentligt ved udvidelsen.


Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering eller vedtagelsen
af forslag til lokalplan, kan du klage til Planklagenævnet. Det er enhver med
retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i
afgørelsen – de såkaldte retlige spørgsmål. Planklagenævnet kan behandle
klager over, at vedtagelsen ikke er sket i overensstemmelse med de
retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers
tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er
derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.
Nævnet kan således efterprøve, om kommunens fremgangsmåde er i
overensstemmelse med planloven samt hvorvidt de almindelige
forvaltningsretlige regler og grundsætninger i øvrigt er blevet overholdt i
forbindelse med afgørelsen.
Såfremt kommunen senere vedtager lokalplanen endeligt, vil
planvedtagelsen – for så vidt angår retlige spørgsmål – kunne påklages til
Planklagenævnet i henhold til planlovens regler herom. Om planens indhold
i øvrigt er hensigtsmæssigt, herunder om kommunen burde have vedtaget
en anden planløsning, er et udtryk for et skøn, som Planklagenævnet ikke
kan efterprøve.
Klagen skal indgives inden 4 uger, efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NemID på
Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din\u0002klage/planklagenaevnet/. På siden finder du mere information om, hvordan
man klager.
Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900 DKK for privatpersoner og 1.800 DKK for virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune.
Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.


Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør
herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Gribskov Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene.
Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.