Afgørelse om endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 555.13 for Det Gamle Tisvildeleje og Kommuneplantillæg nr. 19 

04-12-2023

Planudvalget i Gribskov Kommune har den 28. november 2023 endeligt vedtaget Lokalplan 555.13 for Det Gamle Tisvildeleje samt kommuneplantillæg nr. 19 for Gribskov Kommune. Afgørelsen er truffet efter Planlovens § 27.

Se den digitale version af Lokalplan 555.13

Se PDF-version af Lokalplan 555.13

Se den digitale version af kommuneplantillæg nr. 19

Se pdf-version af kommuneplantillæg nr. 19

Med Lokalplan 555.13 skabes der planmæssigt grundlag for at sikre det bevaringsværdige miljø i lokalplanområdet. Formålet med lokalplanen er at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets oprindelige bebyggede struktur. Lokalplanen udpeger bevaringsværdige bygninger, som omfattes af et nedrivningsforbud. 

I den eksisterende kommuneplanramme 8.B.01 er den planlagte zonestatus byzone. Kommuneplantillægget er en teknisk tilretning, som retter rammeområdet til så det stemmer overens med de faktiske zoneforhold som omfatter både byzone og sommerhusområde.

Planforslagene har været fremlagt offentligt i perioden fra den 17. maj til 12. juli 2023. Kommunen modtog i den forbindelse syv høringssvar som er beskrevet i hvidbogen 

Se hvidbogen

Klagevejledning

Kommunens beslutning om at vedtage planen endeligt kan påklages til Planklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.
En evt. klage skal indgives via Klageportalen, ved at logge på med dit NemID på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/
På siden finder du mere information om, hvordan man klager.

Hvis du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Gribskov Kommune. Hvis Gribskov Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen. Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønskerat blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Du kan læse mere om muligheden for at blive fritaget for at benytteklageportalen på Planklagenævnets hjemmeside.
Planklagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativmyndighed.
Planklagenævnets afgørelse kan kun klages over til domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet, jf. Planlovens § 62, stk. 1.