Afgørelse om at installering af 1,2 MW elkedel på Vejby-Tisvilde Fjernvarme ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

02-12-2022

Vejby Tisvilde Fjernvarmes projekt om at installere en elkedel i pumpestationen på Haarlands Allé er blevet miljøscreenet. Miljøscreeningen konkluderer, at projektet ikke medfører væsentlige påvirkninger på miljøet, og Gribskov Kommune har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Se miljøscreening for nærmere begrundelse. Klagefristen er d. 30.12.2022.

Se afgørelsen

Se miljøscreeningen

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du finder også et link hertil på klagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis sagen ønskes indbragt til afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, fra afgørelsen er offentliggjort.