Afgørelser om etablering af jordvarmeboringer på Hulerødvej 25

16-08-2022

Gribskov Kommune har meddelt tilladelse til etablering af lodret jordvarme, med 4 boringer

Gribskov Kommune har derudover meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §18, til projektet

Gribskov Kommune har foretaget screening af jordvarmeprojektets miljømæssige påvirkninger, og truffet afgørelse om, at der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering af projektet. Der er på den baggrund meddelt dispensation og jordvarmetilladelse til det ansøgte.

Klagefristen for afgørelserne er d. 13.09.2022